Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Den angir hovedtrekkene i arealdisponeringen. Den gir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og
ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kotsøy

Arealdelen omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer for arealbruk er ivaretatt. Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan bruke og/eller bebygge sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.

For mer informasjon, kontakt
kommuneplanlegger Ingrid Davidsen, 72 40 31 24

Planprogram

Det er utarbeidet felles planprogram for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, problemstillinger som skal drøftes, og hva konsekvensutredningen skal omfatte, med mer.

Plandokumenter til offentlig ettersyn

Vi vil legge høringsversjonene av kommuneplandokumentene tilgjengelige her.

Planen består av mange dokumenter. De viktigste dokumentene å lese vil være:

  • Plankart
  • Planbeskrivelsen
  • Planbestemmelsene

Folkemøter

Midtre Gauldal kommune er i gang med revidering av både Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplan for klima, energi og klimatilpasning. I den forbindelse inviteres det til to folkemøter: 
 
11. november kl. 18.30-20.30 i Kotsøy samfunnshus
12. november kl. 18.30-20.30 i Soknedal misjonshus 

Det vil bli avholdt flere folkemøter i løpet av planprosessen.

Hvordan gir jeg innspill?

Innspill til arealdelen sendes til postmottak@mgk.no

Merk med "Innspill til KPA"

Et innspill må inneholde kart med avmerket område hvor man ønsker arealendring og en beskrivelse av tiltaket. Beskrivelsen bør inneholde: ønsket formål (eks fritidsbebyggelse, bolig e.l), antall enheter, hvordan vann og avløp skal løses, om det er eksisterende interesser i området (eks beitebruk), nærhet til eksisterende stier og løyper.

Innbyggere, grunneiere, næringsliv, politikere og administrasjon (alle) kan fremme forslag til endret bruk av arealer. Forslag om endret arealbruk vil bli vurdert ut fra vedtatt arealpolitikk i kommuneplanen, sektorlovgivning, nasjonale og regionale retningslinjer. Områder som blir foreslått til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel, omfattes av forskrift om konsekvensutredninger i plan-, og bygningslov med ikrafttreden 01.07.2009. Opplysningene forslagsstiller gir i skjemaet vil danne grunnlag for kommunens samlede konsekvensutredning. Det er derfor svært viktig for videre behandling at opplysninger det bes om i skjemaet formidles til kommunen. Forslagstiller har ansvar for å gi relevant, faktabasert informasjon.

Kommunen kan be om nødvendig dokumentasjon knyttet til enkeltområder som grunneiere og andre ønsker tatt inn i planen som utbyggingsområder. Forslagsstiller bekoster framskaffelse av nødvendig dokumentasjon.

Kommunen vil søke å bistå forslagsstillere med relevant informasjon fra egne kilder for å bidra til et godt beslutningsgrunnlag. Det foreligger arealinformasjon som er tilgjengelig i offentlige databaser. All saksbehandling av forslag til endret arealbruk er offentlig. Derfor gjøres administrasjonens saksframstilling og innstilling tilgjengelig på internett så snart det foreligger. Behandlingen av forslagene i kommuneplanutvalget skjer i åpne møter og vedtak begrunnes.

Frist for innspill i første runden er 13.12.2019.