Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.

For å kunne utøve myndighet og tilby deg gode tjenester, må vi ofte behandle opplysninger om deg elektronisk eller i et register. Slike personopplysninger er alle former for data, opplysninger, informasjon og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.  All behandling av personopplysninger er underlagt personvernet som reguleres av personopplysningsloven og nå forordningen fra EU kalt GDPR (The General Data Protection Regulation). De skal ivareta personvernet ditt gjennom å sette krav til hvordan opplysningene dine skal bli behandlet.

I Personvernerklæringen vår beskriver vi kort hvordan vi generelt behandler personopplysninger, hva som er formålet, hvilke rettigheter du har og annet.

Personvernerklæring for Midtre Gauldal kommune

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som knyttes til deg som enkeltperson.

Ansvarlig

Midtre Gauldal kommune ved kommunedirektøren er ansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret kan være delegert videre i organisasjonen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Samtykke til lagring og bruk av personopplysninger

Dersom det ikke er snakk om ei lovpålagt behandling, innhenter vi samtykke fra deg før vi begynner registreringen. Du har rett til å trekke tilbake samtykker du har gitt Midtre Gauldal kommune i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger. Dette gjelder i hovedprinsipp for fremtidige behandlinger.

Lagring av opplysninger

Opplysningene vil bli tatt vare på inntil formålet med behandlingen er oppfylt, med mindre det er annet lovverk som bestemmer at opplysningene skal tas vare på lenger.

Videreformidling

Personopplysninger vil ikke bli videreformidlet til virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel for slik utlevering.

Eksempel på utleveringer av opplysninger er utveksling av helseopplysninger ved behandling av pasienter eller der kommunen har rapporteringsplikt til statlige virksomheter. For eksterne virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen, ivaretar kommunen personopplysningene dine ved å inngå forpliktende databehandleravtaler med den eksterne virksomheten.

Dine rettigheter

Alle som spør, har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger. Du kan når som helst be om å få se opplysningene vi har om deg og hvordan disse er behandlet.

Dette gjør du ved å rette en henvendelse til personvernombudet, den du eventuelt har gitt samtykket til eller til Servicekontoret i Midtre Gauldal - postmottak@mgk.no eller 72 40 30 00.

Dersom du finner ut at opplysningene vi har registrert på deg er ufullstendige eller ukorrekte, kan du be om at dette blir rettet eller du kan kreve å få opplysningene slettet. Vi vil vurdere hvordan kravet kan imøtekommes best mulig, samt ivareta dine øvrige rettigheter og lovkrav.

 

Personvernombudet har et spesielt ansvar for at reglene om personvern følges.

Henvendelser til vårt personvernombud

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til personvernombudet må dreie seg om kommunens behandling av dine personopplysninger eller behandling av personopplysninger generelt. Du kan for eksempel spørre oss om dine rettigheter eller om innsyn i egne personopplysninger.