Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Grafikk

Målet med kommuneplanens arealdel er å legge til rette for en arealforvaltning som gir en god, levende og allsidig kommune med variert tilbud og mangfoldig nærmiljø. Samtidig skal distriktene ha mulighet for utvikling. Planen gir tydelige rammer for de som vil bygge og er et verktøy for god og effektiv saksbehandling i plan- og byggesaker. Planen gir forutsigbarhet i arealforvaltningen for næringslivet og innbyggerne, og bidrar til vekst og verdiskaping. Hvor skal det bygges boliger, industri eller hytter, og hvor skal vi ta vare på landbruks-, natur- og friluftverdier?

Kommuneplanens arealdel gjelder hele kommunens areal både på land og i innsjø, med unntak av de områder hvor vi har kommunedelplaner. For disse områdene vil kommuneplanens arealdel ha supplerende og utfyllende virkning. Dette gjelder for Kommunedelplan areal for Støren, Kommunedelplan areal for Enodd og Kommunedelplan areal for Singsås-Forsetmo.

Kommuneplanens arealdel har en tidshorisont på 12 år. Dette for å kunne legge en langsiktig plan, men ikke for en lengre periode enn man klarer å forholde seg til. Utviklingen i samfunnet skjer raskt. Selv om arealdelen ser 12 år frem i tid, kan det være nødvendig å oppdatere eventuelt endre deler av planen hvert fjerde år.

Har du flere spørsmål, kontakt oss:

Midtre Gauldal kommune ved Ingrid Davidsen på e-post til indavi@mgk.no 
 

Planforslag til offentlig ettersyn

Saksfremlegg med vedtak

Saksframlegget gir en kortfattet beskrivelse av bakgrunnen for planarbeidet og planprosessen. Det gir også en kort redegjørelse for de viktigste vurderingene som ligger til grunn for kommunedirektørens forslag.

Formannskapet behandling før høring og offentlig ettersyn.

Planbeskrivelse

Planbeskrivelsen gir en grundigere beskrivelse av planforslaget og de vurderingene som ligger til grunn for forslaget.

Planbestemmelser med retningslinjer

Planbestemmelser er juridisk bindende, det vil si at de blir styrende for framtidig arealbruk, reguleringsplaner og saksbehandling. Juridisk bindene bestemmelser står i grå ramme. Retningslinjer står under bestemmelsene i kursiv, og er ikke juridisk bindende.

Plankart

Plankartet er juridisk bindende. Plankartet kan du lese på flere måter. Vi anbefaler at du bruker det dynamiske plankartet slik at du kan zoome inn og se detaljer, eller bruk kartprogrammet GisLink.

Konsekvensutredning (KU) og Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Dokumentet inneholder en oversikt over alle innkomne innspill med en kort vurdering av hvorvidt KU og ROS er utført.

 

ETTER høring og offentlig ettersyn

 

Gjeldene kommuneplaner areal i Midtre Gauldal

Kommunedelplan areal Singsås – Forsetmo, PlanId. 2015 005
Kommunedelplan areal Enodd, PlanId. 2015 004
Kommunedelplan areal Støren, PlanId. 2012 009

Ny plan vedtatt kommunestyre sak 21/23 den 20.04.2023.

Selve planen med kart og beskrivelser kommer her etterhvert.

Kommuneplanens arealdel, Plan Id. 2019 001

Vedtatt i kommunestyre sak 55/23 den 31.08.2023