Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

I kommunestyre den 18.04.2024 sak 20/24, ble kommuneplanens arealdel endelig vedtatt, uten innsigelser. Plankart og planbestemmelser er sist revidert 22.02.2024

De viktigste dokumentene i planen: 

I Planregisteret finner du alle dokumenter og vedlegg til kommuneplanens arealdel. Les gjerne denne bruksanvisningen for hvordan du bruker systemet.  

Se også planen i kommunens digitale kart

Dokumenter det henvises til i bestemmelsene: 

Hva slags plan er dette?  

Planen skal legge til rette for en arealforvaltning som gir en god, levende og allsidig kommune. Tilbudene skal være varierte og stimulere til mangfoldige nærmiljø. Planen gir tydelige og forutsigbare rammer for både næringsliv og innbyggerne, og den skal bidra til vekst og verdiskaping.

Hele kommunens areal

Kommuneplanens arealdel gjelder hele kommunens areal både på land og i innsjø, med unntak av de områder hvor vi har kommunedelplaner. For disse områdene vil kommuneplanens arealdel ha supplerende og utfyllende virkning. Dette gjelder for kommunedelplan areal for Støren, kommunedelplan areal for Enodd og kommunedelplan areal for Singsås-Forsetmo.

Mer informasjon om prosessen: 

I nedtrekksmenyene under finner du informasjon om prosessen med revidering av kommuneplanens arealdel. I tillegg ligger plandokumentene for kommunedelplanene for Støren, Enodd og Singsås-Forsetmo. 

Planforslag til offentlig ettersyn

Saksfremlegg med vedtak

Saksframlegget gir en kortfattet beskrivelse av bakgrunnen for planarbeidet og planprosessen. Det gir også en kort redegjørelse for de viktigste vurderingene som ligger til grunn for kommunedirektørens forslag.

Formannskapet behandling før høring og offentlig ettersyn.

Planbeskrivelse

Planbeskrivelsen gir en grundigere beskrivelse av planforslaget og de vurderingene som ligger til grunn for forslaget.

Planbestemmelser med retningslinjer

Planbestemmelser er juridisk bindende, det vil si at de blir styrende for framtidig arealbruk, reguleringsplaner og saksbehandling. Juridisk bindene bestemmelser står i grå ramme. Retningslinjer står under bestemmelsene i kursiv, og er ikke juridisk bindende.

Plankart

Plankartet er juridisk bindende. Plankartet kan du lese på flere måter. Vi anbefaler at du bruker det dynamiske plankartet slik at du kan zoome inn og se detaljer, eller bruk kartprogrammet GisLink.

Konsekvensutredning (KU) og Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Dokumentet inneholder en oversikt over alle innkomne innspill med en kort vurdering av hvorvidt KU og ROS er utført.

 

ETTER høring og offentlig ettersyn