Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Veier

 

Bakgrunn

Midtre Gauldal kommune er arealmessig stor og til dels uoversiktlig for de som ikke er lokalkjent. Nødetater, posten, nyinnflyttede og andre har av og til problemer med å raskt kunne finne frem til riktig sted. Derfor ønsker man å få på plass et logisk og lettfattelig adressesystem for å gjøre det enklere å orientere seg. Det innebærer at de eiere og festere som ennå ikke har en veiadresse, vil få tildelt en i løpet av denne prosessen. Estimert tidsbruk for prosjektet er rundt 3-4 år.

I 2014 ble det utarbeidet et forprosjekt til adressetildelingen i Midtre Gauldal. Her ble blant annet kommunens utfordringer i forhold til adressetildeling kartlagt. Det er laget en lokal forskrift til Matrikkelloven (lov om eiendomsregistrering) for å ivareta kommunens behov. Forskriften skal vedtas vinter/vår 2018.

Saksgang
Prosessen med tildeling av adresser kan inndeles slik:

 • Avgrensing av adresseparseller (veistrekninger med eget navn), dvs at veinettet blir inndelt i enheter.
 • Innsamling av veinavn
 • Navnemyndighet vedtar veinavn
 • Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle adressen på eiendommen
 • Kommunen og fylkeskommunen setter opp skilt med veinavn
 • Den enkelte eier/fester setter opp nummerskilt på hus

Hva er en adresse og hvem får adresse

 • En veiadresse består av adressenavn (gate-/veinavn) + adressenummer med eventuelt bokstav. Ved flere boenheter med samme inngang brukes også bruksenhetsnummer: f.eks. H0203 (2. etasje, 3. leilighet)
 • Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet skal tildeles en veiadresse.
 • Både private og offentlige veier skal få adresse.
 • Hvilke veier som regnes som selvstendig parsell, avgrenses etter følgende veiledende prinsipp: lengre enn 1 km og minst 5 adressepunkter, eventuelt kortere enn 1 km med minst 10 adressepunkter. Siden kommunen er arealmessig stor med mange veier av ulik karakter, kan ikke alle veier få egne navn. Det ville gjøre det vanskelig å finne frem til områder langt fra hovedveier. Prinsippene kan fravikes dersom det gjør det enklere å finne frem.

Klagemuligheter:

 • Etter at et adressenavn er vedtatt, kan det ikke påklages av enkeltpersoner.
 • Eiere og festere kan klage på nummeret man er tildelt og veien man er adressert til.

Navneprosessen

I forbindelse med adressetildelingen er både privatpersoner og lag og foreninger velkomne til å komme med forslag til navn på veier.

I første omgang ønskes innspill på de største veiene i kommunen, dvs E6 og 14 fylkesveier. Hver vei er avgrenset start-slutt og tildelt en adressekode. Denne koden erstattes med et navn når prosessen er over. Oversikten finner du under her eller du kan kontakte kommunens servicetorg.

Valg av navn:

 • Det viktigste er at navnet gjør det enkelt for de som ikke er kjent å finne frem, med en logisk oppbygging av adressesystemet. Dette kan gå på bekostning av personlige ønsker.
 • Noen veier berører innbyggere i flere «gammelkommuner», noe som bør tas med i betraktningen når navn foreslås.
 • For veier som deles med andre kommuner, er det naturlig å samarbeide om navn i den grad det er mulig.
 • Navnet skal være lett å skrive, lese og uttale, og være entydig. Navn som staves ulikt men uttales likt bør unngås. Et navn skal heller ikke gå igjen andre steder i kommunen.
 • Navnet bør bygge på lokale navnetradisjoner, og stavemåten «vei» skal brukes fremfor «veg».
 • Det er lov å være kreativ, navnet må ikke alltid ende med ordet «veien».
 • Oppkalling av personer er ikke ønskelig, men kan unntaksvis gjøres 5-10 år etter personens død.

Skrivemåte reguleres av stedsnavnloven.

Tildeling av adressenummer

Når adressenavn er vedtatt, starter prosessen med å finne ut hvilket nummer alle adresseobjekt skal ha. Både helårsboliger, fritidsboliger, en del næringsbygg og andre virksomheter som tjener et større publikum, skal så langt det er hensiktsmessig tildeles en veiadresse. Det kan også være hensiktsmessig å tildele ubebygde arealer som idrettsanlegg en veiadresse, for å gjøre det lettere å finne frem. Veiadressen tildeles etter hvilken vei bygningen har som godkjent adkomst.

For campingplasser med utleiehytter, vil ikke hver hytte få veiadresse. Frittliggende utleiehytter uten resepsjon/hovedhus vil få veiadresse.

I forbindelse med nybygging i områder som allerede har fått tildelt veiadresser, kan det bli behov for å omnummerere eksisterende veiadresser for å få tilpasset de nye bygningene i adressesystemet.

Prinsipper for tildeling av adressenummer:

 • Nummereringen starter i den enden av veien som ligger nærmest kommunesenteret Støren så langt dette er naturlig.
 • Adressenummeret tildeles etter godkjent adkomst til bygningen.
 • Bokstaver brukes kun for å slippe å omnummerere eksisterende enheter.
 • En bolig kan kun ha én veiadresse
 • Kantprinsippet
 • Avstandsprinsippet

Mer om kantprinsippet
Nummereringen følger kanten av veien inn i sideveier/stikkveier, åpne portrom og gårdsplasser. Enheter på venstre side av veien vil få oddetall, mens enheter på høyre side får partall. Nummereringen bør gå mest mulig parallelt på begge sidene, og nr bør holdes av der det kan forventes at det blir utbygd. Se eksempel her

Mer om avstandsprinsippet
I spredtbygde strøk kan man tildele nr med utgangspunkt i adressens avstand fra veiens startpunkt. Man holder av ett nr per tiende meter, slik at en bygning ca 400 meter fra veien vil få nr 40. Dermed holdes det automatisk av nr til senere utbygging. Det gjør det også lettere å forutsi omtrent når man kan forvente å finne en adresse. Hvis man skal til Langveien 356, vil man finne huset på høyre side ca 3,5 km fra veiens start.

Langtrekkende veier som starter i tettbebygd strøk og fortsetter inn i spredt bebygde områder kan nummereres etter kantprinsippet i starten av veien, for deretter å kombinere det med avstandsprinsippet.

Flerboligbygg
Er det flere bruksenheter i ett bygg (og enhetene har felles inngangsdør), vil bruksenhetene også tildeles hvert sitt bruksenhetsnrummer som en del av den offisielle adressen. Eks: Storgata 36-H0203 (Hovedetasje nr 2, enhet nr 3 i etasjen). I bygg hvor hver enhet har egen ytre inngang, får hver enhet egen veiadresse (f.eks i en firemannsbolig med fire ytterdører vil adressene bli Storgata 36, Storgata 38, Storgata 40 og Storgata 42). Unntak fra dette er når flere enheter har felles trapp opp til sin ytterdør i 2. etasje. Da tildeles også bruksenhetsnummer.

Flerbolighus

Flerbolighus nummerering

For altan- og svalganghus med utvendig atkomsttrapp: Enhetene i 1. etasje har egen hoveddør og vil få eget adressenummer som vanlig. For andreetasje vil adressenummeret tildeles etter hvor trappa opp til etasjen starter på bakkenivå, og dermed vil flere/alle i den etasjen få likt adressenummer. Da tildeles bruksenhetsnummer (se over) i tillegg til det felles adressenummeret. Hvis det er ei utvendig trapp opp til 2. etasje, vil alle få samme adressenr. med hvert sitt bruksenhetsnr. Hvis det er to trapper, kan enhetene få adressenr. etter hvilken trapp de bruker, samt et bruksenhetsnr.

Se illustrasjoner fra Kartverkets adresseveileder: Flerbolighus 1 og Flerbolighus 2

Tildeling og klageadgang
Når eier eller fester har fått et orienteringsbrev fra kommunen om hvilken veiadresse de tildeles (både navn og nr.), har de tre uker til å melde fra hvis noe er feil. Det er ikke anledning til å klage på selve adressenavnet, men hvis man mener at man har blitt adressert til feil vei eller fått feil nr, har man klageadgang. Hvis det ikke kommer inn klager innen fristens utløp, føres veiadressen i matrikkelen. Da anses adressen som tildelt. Veiadressen vil automatisk bli ny postadresse såfremt man ikke har annen avtale med Posten (postboks ol). Eiere og festere har selv ansvar for å formidle ny adresse til egne kontakter og eventuelle leietakere. Folkeregistret oppdateres automatisk.

OBS: Hvis du har flyttet tidligere/skal flytte internt i kommunen før du får tildelt veiadresse, er det viktig at du melder flytting til Folkeregistret. Dette for å koble riktig person og adresse sammen.

Jf. Matrikkelforskriften § 57 (3) og Lokal forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Midtre Gauldal, § 8.4 plikter enhver grunneier eller fester å sette opp nummerskilt på bygningen.

Fritidsboliger
Eiere av bygninger som ligger langt unna nærmeste vei, f.eks. hytte eller seter, oppfordres til å ta kontakt for å avklare hva som er adkomstvei. Det innebærer som regel hvor man parkerer og går til fots om sommeren. Adressesystemet tar ikke hensyn til om veier vinterbrøytes eller om det er bomvei.

Bruk gjerne kommunens karttjeneste som ligger på hjemmesiden mgk.no (midt på hovedsiden), eller klikk her: http://kart2.nois.no/midtre-gauldal/Content/Main.asp?layout=midtre-gauldal&time=1538490400&vwr=asv

Zoom deg inn ved å bruke forstørrelsesglasset i menyen («zoom boks»), trykk på ikonet med linjal og xy for å finne koordinater for punktet hvor du parkerer. Klikk i kartet der du parkerer, og les av det som står nederst under kartet.

Vedtak av adressenavn

 

Nyheter fra Adressetildeling i Midtre Gauldal kommune

Navnekomiteens medlemmer

Singsås:          
John Birger Krokan, leder (928 23 350 / j.b.krokan@gmail.com)
Egil Myhre (957 51 406 / egiljonmyhre@gmail.com)

Soknedal:
Sidsel Hanshus (995 09 330 / bakersidsel@gmail.com)
Jostein Gynnild (920 68 086 / jomagyn@gmail.com)

Budal:
Sigmund Storlimo (950 37 168 / sigmund.storlimo@gmail.com)

Bente Kaasen Enlid 

Støren: 
Ola Haukdal (99584200)

For spørsmål om adressetildeling generelt, eller ved tekniske problemer i forbindelse med registrering av navneforslag:
prosjektleder Berit Wolden
72 40 30 99 
berwol@mgk.no 

For spørsmål om navneforslag, vedtak og saksgang: 

Monica Hesthagen Broen  (72403063)  monica@mgk.no