Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Illustrasjonsbilde

Midtre Gauldal kommune har fra 1. januar 2024 kun kraftfondet som behandles under kommunale næringsfond.

Les mer og søk støtte her (Regionalforvaltning.no)

Støttekriterier

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra de kommunale næringsfondene. (Frivillige) Organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling og tilrettelegging for næringslivet. Tiltaket må ha kommunal effekt og bør ha en langsiktig virkning. Søknadene vurderes særskilt.

Bedriftsstøtte

Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet (ikke uttømmende):

  • produktutvikling og forprosjekt
  • markedsføring
  • investering i varig utstyr og maskiner (ikke lett omsettelige)
  • opplæring

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel og må være utløsende for at prosjektet/tiltaket skal kunne gjennomføres i det hele tatt,  gjennomføres i et større omfang eller gjennomføres på et tidligere tidspunkt. Dvs. at tiltaket ikke skal være påbegynt når søknaden om støtte sendes til kommunen.
Støtten skal ikke ha konkurransevridende virkning. Søkeren er pliktig til å oppgi informasjon om eventuelle konkurrenter han har kjennskap til.

Hele tilskuddet (som blir innvilget) vil ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og attestert regnskap eller annen godkjent dokumentasjon er sendt inn.  Dette innebærer at det må leveres en sluttrapport innen oppgitt frist.  En anbefaling er derfor å starte innsamling av dokumentasjon fra første aktivitet i prosjektet tar til, selv om søkeren ikke har fått behandlet eller godkjent sin søknad om støtte.

Målgrupper

Frivillige organisasjoner (stedsutvikling/næringsutvikling) og små og mellomstore bedrifter (bedriftsstøtte).

Små bedrifter har mindre enn 50 ansatte og enten

  • en årlig omsetning på mindre enn 10 mill. euro eller
  • en balanse på mindre enn 10 mill. euro

Mellomstore bedrifter har mindre enn 250 ansatte og enten

  • en omsetning på mindre enn 50 mill. euro eller
  • en balanse på mindre enn 43 mill. euro

Beløpsgrense

En bedrift kan få inntil 200 000 euro over en treårsperiode (bagatellmessig støtte). Midlene kan ikke benyttes til å styrke bedriftens egenkapital direkte. Bedrifter i kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet (se lenke i feltet Regelverk) kan ikke søke om midler til å investere i utstyr og maskiner.
Tiltak fra (frivillige) organisasjoner kan ikke motta støtte i en lengre periode en 5 år.
For mer informasjon følg lenken til kommunen sine hjemmesider: https://www.mgk.no/alle-tjenester/kommunalt-naeringsfond

Nytt fra 1. januar 2017

Det gis ikke lenger støtte regulert under RDA-midler, dvs. støtte som tidligere ble vurdert etter kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Søknader på støtte til tiltak som går ut over kommunegrensene og samtidig er over kr. 150.000,- behandles gjennom søknad til fylkesnivået (eks. Trøndelag fylkeskommune, se disse på regionalforvaltning.no) eller til Innovasjon Norge (se disse på Innovasjon Norge sine hjemmesider).

Nytt fra 1. januar 2020 (gjelder også for 2024)

Det er begrenset tilgang på midler i kommunens næringsfond. En anbefaling for søknader med forespørsel om støtte over kr. 150 000,- bør i stedet rettes til Trøndelag fylkeskommunes støtteordninger (via https://www.trondelagfylke.no/) eller Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd sin støtteordning for aktiviteter som omfatter alle seks (6) kommunene (søkes via https://www.regiontrondelagsor.com/)