Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Alle som skal søke næringsfondet skal søke via denne siden: www.regionalforvaltning.no 

Beskrivelse

Små bedrifter og entreprenører kan søke kommunen om bedriftsstøtte.

Målgruppe

Frivillige organisasjoner (stedsutvikling) og små og mellomstore bedrifter (bedriftsstøtte).

Små bedrifter har mindre enn 50 ansatte og enten

  • en årlig omsetning på mindre enn 10 mill. euro eller
  • en balanse på mindre enn 10 mill. euro

Mellomstore bedrifter har mindre enn 250 ansatte og enten

  • en omsetning på mindre enn 50 mill. euro eller
  • en balanse på mindre enn 43 mill. euro

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Bedriften eller organisasjonen sender en skriftlig søknad. Den skal inneholde:

  • Presise og realistiske mål som kan etterprøves
  • Prosjektplan med milepæler og aktivitets- og resultatmål
  • Kostnadsoverslag og finansieringsplan
Behandling av søknad

Når en søknad er innvilget, skal et tilskuddsbrev bekrefte det. Brevet skal blant annet inneholde

  • formålet og hva midlene skal brukes til
  • kostnadsoverslaget som er lagt til grunn for tilsagnet
  • eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene
Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til det. Du skal samtidig få opplyst når man mener at vedtaket kan fattes.

Klage på søknad

Dersom du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Dersom kommunen opprettholder avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kriterier

En bedrift kan få inntil 200 000 euro over en treårsperiode (bagatellmessig støtte). Midlene skal normalt ikke benyttes til å styrke bedriftens egenkapital. Bedrifter i kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet (se lenke i feltet Regelverk) kan ikke søke om midler til å investere i utstyr og maskiner.

Partnere

Partnere

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge kan være rådgivere for kommunen.

Lover

Lover

Se de årlige retningslinjene på Kommunaldepartementets nettsider under /Virkeområde og retningslinjer/Retningslinjer for bruk av midler