Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

 

Tilskudd

Det er varslet at et eget klimatilskudd for ungskogpleie vil bli innført i løpet av 2023, men innretning for dette er ennå ikke klart. For vilkår se: «Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for Midtre Gauldal kommune.» nederst på siden.

Nasjonale tilskudd:

  • Gjødsling: Inntil 50 % tilskudd
  • Tettere planting ved nyplanting: Inntil 60 % tilskudd – trenger ikke egen søknad.
  • Suppleringsplanting: Inntil 40 % tilskudd – trenger ikke egen søknad.

Tilskudd til miljøtiltak i skog:

Gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Tilskudd til miljøtiltak i skog - Landbruksdirektoratet

 

Søknader om tilskudd:

Sendes til kommunen: Altinn - Skogfondssystemet

Skjema LDIR -909 : LDIR-909_B_Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur.pdf (landbruksdirektoratet.no)

 

Vernskog

Vernskog har som formål å holde kontroll på skogbruksaktiviteten i skog som på grunn av klimatiske forhold gir vern for annen skog, mot naturskader eller mot at den selv blir ødelagt. I all hovedsak er det klimaaspektet som ligger til grunn for vernskogens funksjon som vern, og faren for ødeleggelse av skogressursene er det sentrale for vernskogbestemmelsen. All hogst i vernskog skal utføres etter føringene i «Bestemmelser om vernskog i Midtre Gauldal kommune». Hogst av ved til eget bruk er ikke meldepliktig, men all annen hogst skal meldes kommunen i skjema «Vernskog skjema» minst 2 uker før hogst starter.

Vernskogbestemmelser

Vernskogskjema

 

Landbruksvei

Søknad om bygging av landbruksvei

Bygging av nye veier håndteres normalt etter Plan og bygningsloven. Bygging av landbruksveier er et unntak. Dette håndteres etter landbruksveiforskriften. Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier - Lovdata

  • Når den samlede nytten av veien knyttet til landbruksvirksomhet er lik eller over 50 prosent, skal saken behandles etter landbruksveiforskriften.
  • Når den samlede nytten av veien knyttet til landbruksvirksomhet er mindre enn 50 prosent, skal saken behandles etter plan- og bygningsloven.

Statens vegvesen, fylkeskommunen, Bane NOR SF og kulturminnemyndigheter skal gis anledning til å uttale seg i saker som kan berøre deres ansvarsområder.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist for nybygging, opprusting, eller punktutbedring av landbruksveier.

Hva er ikke søknadspliktig?

Opparbeidelse av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen og enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveier. Det samme gjelder enkle og midlertidige driftsveier som bare medfører ubetydelige terrenginngrep. Med ubetydelige terrenginngrep menes planering med samlet omfang på inntil 150 meter eller på areal inntil 450 m​2, der fylling eller skjæring ikke fører til mer enn 1 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå. Søknadsplikt gjelder likevel dersom tiltaket kan ha vesentlig negativ påvirkning på miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

Søknadsskjema

LDIR-902_B_Søknad om bygging av landbruksvei.pdf (landbruksdirektoratet.no)

Informasjon fra landbruksdirektoratet

Søke om bygging av landbruksvei - Landbruksdirektoratet

Tilskudd til veibygging i skog

Tilskudd er hjemlet i «Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 5.Tilskudd til veibygging.»  og de til enhver tid gjeldende «Retningslinjer for vei- og driftstilskudd i Gauldalsnettverket 202X».

Det kan bare ytes tilskudd til veier som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Tilskuddet innvilges etter vurdering av skognytten i tiltaket. En landbruksvei med kun nytte for jordbruket, eller fritidsbebyggelse er ikke tilskuddsberettiget.   

Vilkår og satser

Se Retningslinjer for vei- og driftstilskudd i Gauldalsnettverket 2023

Søknadsfrist: 1. april og 20. august.

Søknadsskjema

LDIR-903_B_Søknad om tilskudd til vegbygging.pdf (landbruksdirektoratet.no)

Informasjon fra Landbruksdirektoratet

Tilskudd til veibygging i skog - Landbruksdirektoratet

 

skog

 

Driftstilskudd – Tilskudd til drift med taubane, hest o.a.

Midlene til driftstilskudd for 2023 er brukt opp. Innkomne søknader etter 28.02.2023 gis avslag med bakgrunn i manglende tilskuddsmidler.

Ved en eventuell tilleggsbevilling fra Statsforvalteren senere i år vil det publiseres på kommunens hjemmeside og på Facebook at det åpnes for å søke driftstilskudd igjen.

Hogst i kantsoner er søknadspliktig

Vannressursloven § 11gjelder også for skogbruket, noe som innebærer at hogst langs vassdrag er søknadspliktig. Ordlyden i § 11 er formulert slik: «Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget.»  Statsforvalteren er vedtaksmyndighet.

Til søknadsskjema:

Søknadsplikt for hogst av kantsoner langs vassdrag - Statsforvalteren i Trøndelag