Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Gjødsling av skog vil bidra til økt karbonopptak og er et viktig klimatiltak. Skogeiere kan få dekket inntil 50 % av kostnadene til gjødsling med nitrogengjødsel.

Målgruppe

Skogeiere.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning
Gå til Skogfondssystemet via Altinn for å søke tilskudd. Her blir du bedt om å logge inn. Du finner informasjon om hvordan du logger inn, på nettsidene til Altinn.  
 
Husk søknadsfristen 15. september.
 
Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du bruke skjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til grøfting og gjødsling (LDIR-910), for å sende søknad på e-post eller som brev.
Behandling av søknad
Når kommunen har mottatt søknaden, sjekker de opplysningene du har sendt inn. Hvis de har behov for mer informasjon, kan de be om dette.  
Kommunen behandler søknaden og fatter vedtak.
Du får svar på søknaden i e-post eller i brev i posten. Hvis du har søkt digitalt, får du svar i din innboks i Altinn.
Behandlingstid

Kommunen/statsforvalteren skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er statsforvalteren for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Søknadsvedlegg

Nødvendig dokumentasjon skal følge med søknad om tilskudd. Det er krav om kartfesting. Kopi av faktura for utført arbeid, kjøp av gjødsel med mer, er vedlegg som skal følge med søknaden. 

Søknadsfrist

Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september.

Kriterier

Det stilles miljøkrav til hvordan gjødslingen skal foregå:

  • De miljøverdiene som er oppgitt i rapporten «Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak» skal på forhånd sjekkes ut mot offentlige miljødatabaser og hensyntas når gjødslingen utføres.
  • Det skal gjødsles med kalkholdig gjødsel.
  • Gjødslingen må utføres slik at den ikke påvirker verdifulle miljøforekomster i nærheten av de gjødslede arealene. Det skal avsettes en gjødselfri sone på 10-15 meter.
  • Det avsettes en gjødselfri sone på minst 25 meter i nedstrøms retning mot innsjøer, elver og bekker med helårs vannføring.
  • Gjødsling med nitrogen skal ikke skje før snøsmeltingen er ferdig. For øvrig tilpasses gjødseltidspunktet slik at risiko for næringslekkasje blir minst mulig.
  • Det skal normalt gjødsles med inntil 15 kilo nitrogen per dekar.
  • På gjødslede arealer vil tilveksten øke i en periode på 6 til 10 år og hogst skal normalt utsettes i om lag 10 år til gjødselvirkningen er avsluttet.

Lover

Lover

Se § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket.