Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Nye Skogbruksplaner og miljøregistreringer i skog er under arbeid

For at skogeiere fortsatt skal kunne drive skogbruk, er det helt nødvendig med en revisjon av miljøregistreringene, og å oppdatere oversikten over skogressursene.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 11.09.23

Illustrasjon

Midtre Gauldal kommune har i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag, Statskog SF og skogeierorganisasjonene startet arbeidet med nye skogbruksplaner og Miljøregistreringer i Skog (MiS). Gjeldende skogbruksplaner i kommunen er utarbeidet i 2008 og 2012. Nå er det helt nødvendig med en revisjon.  

Skogbruksplanen er et svært viktig verktøy for å optimalisere økonomi og miljøhensyn på egen eiendom. Den er en god ressursoversikt som ofte benyttes ved verdifastsetting av skog ved salg og eiendomsoverdragelse. Skogbruksplanen er kjekk og nødvendig å ha!

Om skogeier skal foreta uttak av skog - hogst, er alle skogeiere med mer enn 50 daa. produktiv skog pliktig til å ha oversikt over viktige miljøverdier i egen skog. Denne plikten gjelder også om du ta ut skog til eget bruk. Kravet er nedfelt i skogloven og i skognæringens egen sertifiseringsordning - Norsk PEFC Skogstandard.

Staten yter 50% tilskudd til skogbruksplan med miljøregistreringer. Egenandelen kan betales med skogfond med 85% skattefordel.

TIPS: Det er smart å sjekke saldo på skogfondskontoen i dag og planlegge for å ha en skogfondssaldo på kr 10,- pr. daa produktiv skog til sommeren 2025. Eksempel: 430 daa produktiv skog = kr 4 300,- skogfondssaldo til egenandel av kostnaden for skogbruksplanen. Dette kommer i tillegg til andre investeringer som veivedlikehold, ungskogpleie, planting m.m.

Det er opprettet en styringsgruppe for «Prosjekt skogbruksplan MGK 2023 – 2025» bestående av skogeiere fra Singsås, Budal, Soknedal og Støren, Statskog SF og kommunen. Kommunen er representert både politisk og administrativt.

Framdriftsplan:

Grafikk

Takstselskapene i landet har mange oppdrag for tiden, så det er mulig leveringstidspunktet må forskyves til 2026.

Detaljert informasjon vil legges ut fortløpende på kommunens hjemmeside og på Facebook. 

Kontaktperson i kommunen:

Ola Halvor Seeberg Nygård
Skogbruksrådgiver og viltansvarlig
Enhet for samfunnsutvikling og kulturolanyg@mgk.no | 414 64 997