Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune har i lang tid benyttet digitale ressurser i opplæringa. Hver elev får hvert sitt læringsbrett på 1.–7. trinn, og hver sin lærings-PC på ungdomstrinnet. Alle elevene i Midtre Gauldalsskolen har tilgang til de samme verktøyene og de samme programmene.

Både elever og ansatte er vant til at digitale ressurser inngår i opplæringa. Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet.

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn som stadig er i endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer i livene våre. Derfor blir digitale ferdigheter en viktig del av læringsarbeid både i og på tvers av fagene i skolen. Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men det stiller også økte krav til elevenes dømmekraft.

Det er viktig for oss å si at læringsbrett og lærings-PC ikke skal erstatte bruk av blyant og papir, men være et verktøy som skal benyttes der det er hensiktsmessig for elevenes læring.

Digital dømmekraft og samarbeid skole-hjem

Med tilgang til digitale ressurser vet vi at elever møter nye problemstillinger og utfordringer. Parallelt med at vi skal arbeide med å øke elevenes digitale kompetanse, vil vi vektlegge arbeidet med å hjelpe/veilede elevene i deres digitale dømmekraft.

Skolene i Midtre Gauldal ser på dere foreldre som den viktigste samarbeidspartneren for at hvert enkelt barn skal nå sitt potensiale best mulig. Dette innebærer blant annet at vi ønsker at dere skal være tett på barnas skolehverdag, og at dere er involverte i skolearbeidet.

Vi forventer ikke at dere skal ha spesiell kompetanse knyttet til bruk av de digitale ressursene. Vi ønsker at dere som foreldre støtter eget barn i arbeidet gjennom å være gode forbilder, snakker om regler for bruk av læringsbrett og lærings-PC hjemme og sammen blant annet finner gode måter for oppbevaring, håndtering og lading.

Nettside med nyttig informasjon om digital dømmekraft: https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/digital-dmmekraft2019/

Har du spørsmål? 

Dersom du/dere har spørsmål knyttet til bruken av, eller andre forhold rundt digitale læringsbrett og lærings-PC, ta kontakt med kontaktlærer eller rektor ved ditt barns skole.

Ofte stilte spørsmål 

Hvorfor skal dere bruke læringsbrett og lærings-PC i undervisninga på skolen?

Bruk av digital teknologi gir nye muligheter til å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Vi ønsker en relevant skolehverdag og motiverte elever som opplever mestring. Dette ønsker vi å legge til rette for. På denne måten ruster vi våre elever for framtiden. Alle elevene våre skal få faglig og personlig utbytte av sin skolegang – utnytte sitt potensiale, oppleve dybdelæring, livsmestring og nye vurderingsformer. 

Hva menes med digital dannelse og dømmekraft?

Skolen har en viktig oppgave i å bidra til å ruste barn til å bli kompetente digitale borgere. Det er en omfattende oppgave som vi ønsker å gjøre sammen med dere foreldre og foresatte. På samme måte som vi hjelper våre barn/elever på andre områder i oppveksten, skal vi hjelpe dem med de digitale utfordringene som det fører med seg.

Digital dannelse/dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig og konstruktiv måte. Det innebærer også å ha et bevisst forhold til personvern, etisk bruk og kildekritisk tilnærming.

Hva er kunstig intelligens (KI) og hva betyr det for meg?

Fremveksten av kunstig intelligens stiller nye krav til kildekritisk kompetanse. Det gjelder for barna våre, og vi har temaet i undervisninga. 

Men det gjelder også oss voksne. Verden har aldri møtt teknologi som kan bedra og manipulere så overbevisende og i så stort omfang som nå.

Hva er egentlig kunstig intelligens?

På lenka under finner du undervisningsressurser som egner seg for unge og voksne. De tilnærmer seg temaet på ulike måter, og tilbyr konkrete verktøy å bruke i møte med KI.

KI i klasserommet | Tenk (faktisk.no)

Det kan være at man knuser skjermen. Er det skolen som fikser dette, eller ordner man det på egen hånd?

Ved knust skjerm, ta kontakt med kontaktlærer. Læringsbrettet/lærings-PC skal ikke repareres eller leveres til verksteder eller butikker på egen hånd. Kommunen har egne garantiordninger og reparasjoner må derfor utføres forskriftsmessig. Eleven kan imidlertid bli ansvarlig for skade som oppstår, jf. Lov om skadeerstatning, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-26

Hvordan får eleven brukerstøtte?

Eleven tar kontakt med sin kontaktlærer. Brukerstøtte nås via skolen.

Hvilken rutine gjelder når nye Apper ønskes å tas i bruk?

Apper blir foreslått av lærere og/eller fagpersoner. Foreslått app skal deretter vurderes, risikovurderes og kontrolleres for krav til databehandleravtale med leverandør. Etter godkjenning sendes bestilling til IT-enheten, som bestiller appen via et eget program tilrettelagt for dette. Etter at ny personvernlov fom 20. juli 2018, oppdateres alle risikovurderinger og databehandleravtaler (ROS).

Hvordan installeres nye Apper?

Apper installeres via et sentralt MDM (Mobile Device Management) system. Dette styres slik at en App kan tilgjengeliggjøres for alle, for enkelte skoler, eller ned til enkelte trinn. Installasjon av Apper skjer da automatisk.

Kan elevens Apper også lastes ned til familiens iPad?

Nei, skolen betaler for hvert eksemplar av appene gjennom et volumlisensieringsprogram, og det er læringsbrettet/lærings-PC som er registrert i systemet.

Hvordan gjør vi det med AppleID for barn under 13 år? Må foresatte opprette konto?

Nei, dere trenger ikke å opprette en AppleID-konto. App Store er dessuten blokkert på læringsbrettet da nødvendige Apper skal godkjennes og installeres av skolen. Elever får automatisk opprettet en begrenset AppleID som er laget spesielt for utdanning. Denne kan kun benyttes til sikkerhetskopiering.

Hvordan vil skolen håndtere brudd på kjørereglene for bruk av digitale ressurser?

Dersom skolen får melding om brudd på reglene, for eksempel ved at elevene tar krenkende bilder av andre, vil denne saken bli behandlet på samme måte som annen krenkende atferd. Ordensreglementet gjelder, også for bruk av læringsbrett og lærings-PC.

Har eleven erstatningsansvar hvis læringsbrett eller lærings-PC blir ødelagt?

Det er utarbeidet felles regler som gjelder for erstatning knyttet til utlån og bruk av digitale ressurser for alle elevene i Midtre Gauldalskolen.  Denne blir gjennomgått både med elever og foreldre. Rutinen blir også å finne på skolens og kommunens hjemmeside.

Har eleven erstatningsansvar hvis læringsbrett eller lærings-PC blir stjålet?

Dersom noen av de digitale ressursene blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres skolen v/rektor. Eleven har normalt ikke erstatningsansvar ved tyveri så lenge kopi av anmeldelsen er levert til skolen.

Gjør skolen noe ekstra for å sikre seg mot tyveri? Kan det bli attraktivt for folk utenfra å komme seg inn på skolen når de vet at hver elev har en læringsbrett/lærings-PC i sekken?

Alle de digitale ressursene som brukes i skolen er låst til Midtre Gauldal kommune. Det vil si at de kun kan konfigureres og settes opp av Midtre Gauldal kommune. De digitale ressursene vil derfor være verdiløse for andre enn elever og lærere ved våre skoler.

Hvordan skal læringsbrett og lærings-PC oppbevares for eksempel på vei til/fra skolen?

På vei til/fra skolen skal læringsbrett/lærings-PC oppbevares i sekken. Vær obs på vannflasker og lignende, pass på at disse ikke lekker. 

Skal man merke læringsbrett/lærings-PC med navn?

Ja, men skolen vil sørge for den merkingen som hvert læringsbrett/lærings-PC skal ha.

Lading kan være brannfarlig, vil det aksepteres at læringsbrettet/lærings-PC ble fulladet kvelden før?

Det forventes ikke at læringsbrett/lærings-PC skal lades om natten. Vi regner de som fulladet ved ca. 90 prosent batterikapasitet.

Kan vi bytte deksel på læringsbrettet?

Dekselet som følger med læringsbrettet skal aldri tas av.

Hva gjør vi hvis lader/kabel blir borte eller ødelagt?

Hvis eleven mister laderen/kabelen, må denne erstattes med originale produkter. Disse er dyre, og det henstilles til at foresatte hjelper elevene med å ta vare på utstyret. Merk kabel og lader med navn.

Får eleven høretelefoner?

Det finnes ikke høretelefoner til alle elever. Skolene har noen som vil brukes når det er behov for det i undervisninga.

Får eleven penn til å skrive på læringsbrett/lærings-PC?

Nei, vi har valgt å ikke investere i penn til hver elev.

Skal læringsbrett/lærings-PC leveres til skolen i ferier?

Den leveres til skolen sammen med lader og ladekabel før ferier.

Hvorfor er dere så strenge med passord og kode?

Læringsbrett/lærings-PC er elevens personlige læremiddel. Den skal ikke lånes ut til andre. Et av elementene i digital dannelse er at elevene skal lære seg å verne om egen identitet. I det ligger også en bevissthet knyttet til at kode og passord er personlig. Vår erfaring er at selv de yngste elevene med trening klarer å huske sitt eget passord og egen kode. 

Hva skjer med elevens filer når han/hun slutter i 10. klasse?

Brukerkontoen vil bli automatisk sperret når eleven er ferdig i 10. klasse. Det er derfor viktig at eleven henter ut eventuelle dokumenter som han/hun ønsker å ta vare på før han/hun slutter på skolen.

Hva skal vi gjøre hvis vi har deaktivert læringsbrett/lærings-PC?

Da må du den kontaktlærer som sørger for at IT-support aktiverer den igjen.

Hvordan ivaretas personvernet til eleven gjennom bruk av Apper og skytjenester?

Alle Apper som benyttes i skolen risikovurderes. Tiltak utarbeides der vi ser risiko for at personvernet er utsatt, alt i henhold til personopplysningsloven, retningslinjer gitt av Datatilsynet, og retningslinjer utarbeidet av IT-sikkerhet i Midtre Gauldal kommune.

Hva gjør skolen for å unngå digital mobbing?

Skolene jobber helhetlig for å unngå mobbing. Å unngå/forebygge digital mobbing er en del av dette. Skolene har bindende pålegg om å arbeide med nettvett slik at det er mulig å forebygge og hjelpe alle elevene til en trygg og god digital hverdag.

Vil nettbruken av elevenes læringsbrett og lærings-PCer overvåkes?

Nei, vi overvåker ikke elevenes læringsbrett og lærings-PC. Ved brudd på straffelovens bestemmelser kan politiet få innsyn i logger etter gjeldende regelverk. 

Hvordan sjekker/hindrer dere nedlasting av 18-årsfilmer, -spill og -sider? 

Vi har fokus på å gi elevene digital dannelse gjennom holdningsskapende arbeid og opplæring i nettvett. Det vil likevel kunne forekomme at elever blir utsatt for uønsket innhold. Det er derfor viktig at skolen, lærer og foreldre ruster elevene best mulig til å håndtere situasjoner hvor de blir møtt med slikt innhold gjennom kontinuerlig arbeid med nettvett fra både skolen og hjemmet.

Når eleven er på skolens nettverk vil kommunens brannmur filtrere ut "voksent innhold" etter beste evne. I tillegg er det et tilsvarende innholdsfilter som medfølger læringsbrettet som også gjør det samme når eleven er hjemme. 

Er det restriksjoner basert på alder?

Se spørsmål over, restriksjoner på alder er allerede satt. 

Læring - Vil elevene få tilstrekkelig opplæring av Appene, slik at det vil bli effektivt i undervisninga?

Ja, det er målet. Vi setter av tid og ressurser til opplæring i Appene samtidig med at elevene jobber med fagstoff. Lærerne har fått, og vil få, opplæring i både bruk av verktøy og ressurser, samt planlegging og gjennomføring av digital undervisning. Skolene følges opp av skoleeier.

Digitale medier forstyrrer undervisningen, hvordan har dere tenkt til å unngå bruk av sosiale medier, nettsurfing etc. i klasserommet?

En avgjørende faktor for å lykkes med dette er lærernes klasseledelse. Skolene jobber med klasseledelse kontinuerlig.

Hva med skolebøker?

Vi bruker digitale verktøy og skolebøker i undervisningen.

Skal ikke elevene lære å skrive for hånd lengre?

Elevene skal lære håndskrift. Dette er et kompetansemål som ligger i læreplanen. Læringsbrett og lærings-PC vil ikke erstatte håndskrift, elevene skal fortsatt jobbe med oppgaver som krever at de skriver for hånd.

Hvordan skal foreldre følge opp lekser og skolearbeid?

Som tidligere - følg opp og følg med. Dette erstatter ikke samtalen med barnet om skolearbeidet.

Hvordan unngår vi for mye skjermtid?

Skjermtid brukes til mange ulike ting. Elevene vil på skolen jobbe med nettbrettet som aktive produsenter og ikke være konsumenter. På skolen vil skoledagen, som før, bestå av varierte aktiviteter. Elevene vil ikke bli sittende statisk foran en skjerm.

På hjemmebane brukes læringsbrett og PC til skolearbeid.

Har du andre spørsmål? Ta kontakt med kontaktlærer eller rektor ved din skole. 

Disse applikasjonene brukes i grunnskolen 2023-2024: 

Midtre Gauldal kommune som skoleeier er ansvarlig for at opplysningene om ditt barn blir behandlet i henhold til aktuelt lovverk.

Elever på barneskolene i Midtre Gauldal kommune får utdelt læringsbrett med et utvalg applikasjoner som brukes i undervisninga. Applikasjoner kan bare installeres på nettbrett av IT-kontoret, og bare applikasjoner som er i tråd med bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (GDPR) blir brukt i skolen.

For alle elever på barnetrinn
Navn på App Registrerte personopplysninger Merknad Lagres i område: 
Showbie

Navn
Brukernavn
(E-post)
Skolested, klasse
Ev. personopplysninger eleven legger inn selv gjennom skolearbeidet

Elevene har ikke e-post EU (Sverige) 
Socrative Student

Brukernavn
Resultater fra quiz og spørreundersøkelser

Eleven registrerer bare et brukernavn,
derfor vurderer vi at vi kan bruke appen
selv om den driftes fra USA

USA
Book Creator

Ev. personopplysninger eleven legger inn selv gjennom skolearbeidet

Ingen pålogging. Oppgaver/
produkter lagres lokalt på iPad
Canada
Apple Clips

Innholdet som lages på appen

Ingen pålogging, innhold kan lagres i iCloud  
Apple Garage Band

Innholdet som lages på appen

Ingen pålogging, innhold kan lagres i iCloud  
Apple Keynote

Innholdet som lages på appen

Ingen pålogging, innhold kan lagres i iCloud  
Apple Numbers

Innholdet som lages på appen

Ingen pålogging, innhold kan lagres i iCloud  
Apple Pages

Innholdet som lages på appen

Ingen pålogging, innhold kan lagres i iCloud  
Apple Freeform

Innholdet som lages på appen

Ingen pålogging, innhold kan lagres i iCloud  
Lesemester

Navn
Brukernavn
Fødselsnummer
Fødselsdato
Skole, årstrinn og grupper

FEIDE-applikasjon EU
Minecraft Education

Navn
Brukernavn

  EU

 

Apper for 1.-2. trinn

Navn på App Registrerte personopplysninger Merknad Område
IntoWords

Navn
Brukernavn
Skole 

FEIDE-innlogging  
Drawing Pad (tegnebrett)   Ingen pålogging  
Kidsinspiration Maps   Ingen pålogging  
Number Frames, Number Line, 
Number Pieces
  Ingen pålogging  
Pattern Shapes   Ingen pålogging  
Puppet Pals HD Director's Pass   Ingen pålogging  
Geoboard   Ingen pålogging  

Apper for 3.-7. trinn

Navn på App Registrerte personopplysninger Merknad Område

Numetry

nett-applikasjon for matematikkopplæring 

Navn
Brukernavn
Skole 
FEIDE-innlogging Norge
iThoughts

Navn
Brukernavn
Skole 

FEIDE-innlogging  

Timeline Creator

  Ingen pålogging  

Tayasui Sketches School

  Ingen pålogging  

Nettlesere: 

Læringsbrettene har Safari nettleser. Den er satt opp med leverandørens innholdsfilter (Apple), som filtrer ut  såkalt "voksent" innhold. 

Youtube og sosiale medier: 

Som det er i dag, er det ikke satt opp noen teknisk sperre mot disse nettsidene, men det er under vurdering. I dag reguleres bruken gjennom avtale mellom elev og lærer.