Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Formålet med ordningen er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslettelse et tilgjengelig parkeringstilbud. Det vil derfor bli stilt strenge krav til å dokumentere behovet for parkeringslettelse.

Beskrivelse

Du må kunne dokumentere en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Problemer med å forflytte seg eller med å bære, er for eksempel ikke tilstrekkelig grunn alene til å få parkeringstillatelse.

I tillegg må du begrunne hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på et eller flere konkrete steder ikke er tilstrekkelig til å dekke behovet ditt. Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid og utdanning eller ved regelmessige aktiviteter, på parkeringsplasser som er offentlig skiltet og reservert i henhold til Parkeringsforskriften og Skiltforskriften. Korrekt skilting innebærer at hver enkelt parkeringsplass skal være skiltet både med en «P», og underskiltet med et «rullestolskilt».

Du må dokumentere konkrete behov, og ikke framtidige eller tenkte behov.

Både bilfører og passasjer kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Søker du som passasjer må du også dokumentere at du har behov for hjelp av fører utenfor kjøretøyet.

Parkeringsbeviset kan brukes i hele Norge. Beviset kan også benyttes i hele Europa, men da etter de enkelte lands regler.

Tillatelsen gis vanligvis for 2 – 5 år, men kan i helt spesielle tilfeller gis for en kortere periode.

Parkeringstillatelsen er ikke en økonomisk støtteordning.

Parkeringstillatelsen er et personlig dokument, og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaver. Kortet må betraktes som et verdipapir og skal ikke være plassert i frontruten når du ikke står parkert på korrekt skiltet parkeringsplass.

Parkeringsbeviset, altså selve kortet, skal plasseres med forsiden av kortet godt synlig i frontruten. Navn og bilde står på baksiden av kortet. Beviset skal forevises ved kontroll.

Målgruppe

Du kan søke om parkeringstillatelse dersom du av ulike grunner ikke kan gå, eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.

I tillegg må du ha et særlig behov for parkeringslettelser i samband med bolig, arbeid, utdanning og/eller annen aktivitet.

Du må oppfylle begge vilkårene. Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. I selve søknaden må du i tillegg få fram opplysninger som tilsier at du har særlig behov for parkeringslettelser.

Søknadsprosessen

Selv om du har behov for parkeringslettelse i andre kommuner enn i hjemkommunen din, så skal alltid søknaden sendes til den kommunen du er folkeregistrert i.

Det må fylles ut et søknadsskjema og en legeerklæring. Skjemaene kan du enten skrive ut fra underpunktet «Dokumenter», eller få tilsendt ved henvendelse til Helse- og velferdskontoret på telefon 72 40 33 00 eller epost: HelseOgVelferdskontoret@mgk.no

Søknadsveiledning

Fyll søknaden ut nøye, og husk å besvare alle punktene på skjemaet med den informasjonen som etterspørres. Hvis søknadsskjemaet er mangelfullt utfylt så vil det ta lengre tid å få saksbehandlet søknaden. Saksbehandler vil da etterspørre de manglende opplysningene fra deg. Trenger du hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet så kan du kontakte Helse- og velferdskontoret.

Legg ved ferdig utfylt legeattest og passbilde av nyere dato.

NB! Søknaden og legeattesten skal ikke sendes elektronisk. Skjemaene må leveres i skranken på rådhuset, eller sendes pr post til:

Helse- og velferdskontoret

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren

Du kan legge bildet ved søknaden, eller eventuelt sende det elektronisk til: HelseOgVelferdskontoret@mgk.no

Behandling av søknaden

Fra og med 01.01.21 behandles søknaden administrativt ved Helse- og velferdskontoret.

Behandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen 4 uker, så skal du ha skriftlig beskjed om dette. Du skal samtidig få opplyst om

når det antas at vedtaket blir fattet. Dersom søknadsskjemaet er mangelfullt utfylt så vil dette kunne forlenge saksbehandlingstiden.

Klage på søknad

Du kan klage på et vedtak du er misfornøyd med. Du må opplyse i klagen hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger hjelp til å skrive klagen så kan du henvende deg til Helse- og velferdskontoret på telefon 72 40 33 00. Klagefristen er 3 uker fra du mottok vedtaket.

Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse etter at du har klaget så går saken videre til behandling i kommunens klagenemnd, som avgjør om klagen din skal tas til følge. Klagenemndas avgjørelse er endelig.

Søknadsvedlegg

  • Legeerklæring
  • Bilde