Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Illurstasjonsfoto: Anthony DELANOIX on Unsplash

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ønsker du å servere alkoholholdig drikk mot vederlag i forbindelse med en bestemt begivenhet eller arrangement (én enkelt anledning), eller ved et sluttet selskap (ambulerende bevilling), må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Hva er enkeltanledning?

Enkelt anledning kan være:

 • Kulturarrangementer
 • Festivaler og lignende
 • Off. dansefester/dansegalla
 • Særskilte arrangementer knyttet til begivenheter av ikke regelmessig karakter

Skjenkebevilling kreves ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer når det ikke tas betalt for drikke, eller når utleier ikke leverer andre tjenester enn utleie av lokalet.

Det er forskjellige typer skjenkebevilling for enkeltanledninger:

 • Alminnelig bevilling for et enkelt åpent arrangement
 • Alminnelig bevilling for et lukket selskap
 • Utvidelse av eksisterende bevilling for en enkelt anledning

  Hva er ambulerende skjenkebevilling?

  Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder skjenking i sluttede selskaper. Bevilling kan kun benyttes ved lukkede arrangement, som bryllup, firmafester o.l. Arrangementer i regi av lag og foreninger anses normalt ikke som lukket selskap, selv om disse kun er åpne for medlemmer. Det anses heller ikke som lukket arrangement dersom det er åpent for påmelding eller kjøp av billetter.

  Bevillingen kan gis inntil 1 skjenkedøgn.

   

  Hvem kan søke?

  Du må søke om skjenkebevilling for en enkeltanledning hvis du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område, og det serveres alkoholholdig drikke mot vederlag.

  Hvis lokalet allerede har skjenkebevilling, må skjenkingen skje i regi av bevillingshaver og gitt bevilling, dvs. at det da ikke kan gis bevilling til en enkelt arrangør og medbrakt er ikke tillatt.

  Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning kan gis inntil 7 dager.

  I de fleste arrangementer der det skal søkes om skjenkebevilling, gjelder søknaden enkelt anledning.

  Krav til deg som søker

  • Du må kjenne bestemmelsene i alkohollovgivningen, men det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve
  • Du må utpeke en styrer og stedfortreder som skal ha ansvaret for skjenkingen
  • Begge må ha fylt 20 år

  Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder pga. arrangementets størrelse eller karakter.

  Før søknad om bevilling avgjøres, kan det innhentes uttalelse fra politi og sosialtjeneste. Ved store arrangement (over 200 deltagere), kan det bli stilt krav om innleid vaktselskap.

  Hva omfatter bevillingen?

  Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen kan gjelde:

  • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gr.1)
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent (gr.2)
  • all alkoholholdig drikk (gr.3)

    Om søknadsprosessen

    Søknaden sendes digitalt.

    Søknadsskjema finner du her

    Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

    Se Midtre Gauldal – Alkoholpolitisk plan m/reviderte retningslinjer fra 1.juli 2020

    Saksbehandling og behandlingstid

    Saksbehandling

    Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politi og sosialtjeneste. Eventuelle negative merknader fra høringsinstansene vil sendes til bevillingssøker for uttalelse. Bevilling tildeles etter innsendte opplysninger og etter en skjønnsmessig vurdering.

    Du vil få vedtaket tilsendt digitalt. Et avslag skal alltid begrunnes.

    Behandlingstid

    Saksbehandlingstiden er inntil tre uker fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. 

    Klagemulighet

    Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Midtre Gauldal kommune. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

    Priser

    Gebyrsatsen for skjenkebevilling enkelt anledninger/ambulerende finner du i kommunens gjeldende betalingssatser og gebyrer. Du får ikke tilbakebetalt gebyret selv om søknaden ikke innvilges eller arrangementet ikke gjennomføres.

     

     

     

     

    Kontakt

    Kommunens kontaktperson for salg, skjenking og servering:

    Randi A. Aasenhus

    72 40 30 00 | randi.aasenhus@mgk.no