Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Restaurant foto: Jay Wennington on Unsplash

Skal du drive et serveringssted og servere mat og drikke som fortæres på stedet, må du først søke kommunen om serveringsbevilling. Dette omfatter bl.a. restauranter, kafé, konditori, gatekjøkken eller snackbar. Skal du servere alkoholholdig drikke, må du i tillegg søke skjenkebevilling.

Den som vil åpne et serveringssted, må ha tillatelse fra en rekke ulike offentlige etater.

Krav til deg som søker

 • Serveringsstedet må ha en daglig leder som har ansvar for den reelle driften.
 • Daglig leder må være myndig (18år)
 • Daglig leder må ha gjennomført en etablererprøve

Bevillingssøker, daglig leder og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten (f.eks. medeiere) må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til:

 • straffelovgivningen
 • skatte- og avgiftslovgivningen
 • regnskapslovgivningen
 • diskrimineringsloven

Politiet kan stenge et serveringssted som driver uten å ha bevilling.

Hvilke godkjenninger må bedriften ha for å servere mat og drikke?

Du må ha godkjenning fra kommunens bygningsmyndighet for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Du må for eksempel legge fram godkjent bruksendring hvis bygningen var regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt. Du må også registrere serveringsvirksomheten hos Mattilsynet.

Det koster ikke noe å søke om serveringsbevilling, men du må betale et gebyr for å avlegge etablererprøven.

Unntatt fra krav om bevilling

Disse trenger ikke bevilling:

 • serveringssteder ved helseinstitusjoner, skoler,  barnehager og der serveringen skjer i institusjonens regi
 • servering i kantine etter selvkostprinsippet og til bruk for egne ansatte
 • serveringssteder der lag, foreninger o.l. skaffer inntekter til egen drift

Endringer i eller overdragelse av virksomhet

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer, som for eksempel ved skifte av daglig leder, endring av driftskonseptet og endring i eierforholdet.

Blir virksomheten overdradd til andre, faller bevillingen bort. Dersom ny bevillingssøknad sendes kommunen senest 30 dager etter avtale om overdragelse er inngått, kan serveringen fortsette inntil ny søknad er avgjort av kommunen.

Når faller serveringsbevillingen bort?

Du plikter å melde fra til kommunen når serveringsstedet innstiller driften.

Dersom serveringsstedet er ute av drift i mer enn ett år, faller serveringsbevillingen bort. Det samme gjelder dersom serveringsstedet ikke er kommet i drift ett år etter at bevillingen ble gitt.

  Om søknadsprosessen

  Søknaden sendes digitalt.

  Søknadsskjema finner du her

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om serveringsbevilling. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling. Se Midtre Gauldal – Alkoholpolitisk plan m/reviderte retningslinjer fra 1.juli 2020

  Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

  • Driftskonsept for serveringsstedet (beskrivelse av stedet, sanitærforhold, brannkrav, parkeringsplasser, tegninger osv
  • Leiekontrakt på lokalene som skal brukes til servering
  • Brukstillatelse (lokalene til serveringsstedet må være regulert til servering av mat og drikke)
  • Bekreftelse på registrering hos Mattilsynet
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve for daglig leder
  • Skatteattest for søker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
  • Utskrift av aksjebok for aksjeselskapet/dokumentasjon på oppføring av enkeltpersonsforetak
  • Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet
  • Tilsynsrapport fra brannvesenet (uten avvik, ikke eldre enn 1 år)

  Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

  Saksbehandling og behandlingstid

  Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politi og evt. skatte- og avgiftsmyndigheter. Eventuelle negative merknader fra høringsinstansene vil sendes til bevillingssøker for uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Den skal videre godkjennes av formannskapet.

  Du vil få vedtaket tilsendt digitalt. Et avslag skal alltid begrunnes.

  Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingstiden er inntil to måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. 

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Midtre Gauldal kommune. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

  Pris

  • Det koster ikke noe å søke serveringsbevilling

   

   

  Kontakt

  Kommunens kontaktperson for salg, skjenking og servering:

  Randi A. Aasenhus

  72 40 30 00 | randi.aasenhus@mgk.no