Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Butikkhyller, foto: Igor Ovsyannykov from Pixabay

Salgsbevilling

For å kunne selge øl og annen drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol, må du ha salgsbevilling gitt av den kommunen du skal selge i.

Med salg forstås salg av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet. Bevillingen vil gjelde for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet.

Krav til deg som søker

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

I tillegg må

 • både bevillingshaver og andre som har vesentlig innflytelse på virksomheten vise til uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.
 • bevillingshaver utpeke styrer med stedfortreder knyttet til salgsstedet. Bare personer som har et daglig ansvar for salget kan oppnevnes som styrer.
 • styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
 • de må være over 20 år, må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven.

  Endring av drift og overtakelse av virksomhet

  Endringer i bevillinger kan ofte skje i løpet av bevillingsperioden. Endringer kan være

  • skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen
  • endringer i driftskonsept og lokale
  • endring i eierforhold.

  Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring må sendes til kommunen snarest.

  Ved eierskifte må det søkes ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsesdato. Virksomheten kan da på visse vilkår fortsette på tidligere eiers bevilling i inntil tre måneder.

  Vi oppfordrer til å ta kontakt med kommunen i forbindelse med at det planlegges en overdragelse, slik at du kan få informasjon og veiledning.

  Om søknadsprosessen

  Søknaden sendes digitalt. 

  Søknadsskjema finner du her

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om salgsbevilling. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

  Se Midtre Gauldal – Alkoholpolitisk plan m/reviderte retningslinjer fra 1.juli 2020

  Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

  Saksbehandler kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon.

  Saksbehandling og behandlingstid

  Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Eventuelle negative merknader fra høringsinstansene vil sendes til bevillingssøker for uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Den skal videre godkjennes av formannskapet.

  Du vil få vedtaket tilsendt digitalt. Et avslag skal alltid begrunnes. Salgsbevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen.

  Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. 

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Midtre Gauldal kommune. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

   

   

  Kontakt

  Kommunens kontaktperson for salg, skjenking og servering:

  Randi A. Aasenhus

  72 40 30 00 | randi.aasenhus@mgk.no