Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Bar Photo by Adrien Olichon on Unsplash

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å skjenke alkohol på stedet.

Søknadsskjema

Søknad om serverings- og skjenkebevilling
Søknad om serveringsbevilling
Søknad om utvidet skjenkeområde/skjenketid

Ved årsskiftet må du sende inn Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk til kommunen.

Hvem kan søke

Alle som driver et serveringssted som serverer alkohol, må ha skjenkebevilling. En fast skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Politiet kan stenge et sted som selger alkoholholdig drikk uten å ha skjenkebevilling.

Krav til deg som søker

 • både bevillingshaver og andre som har vesentlig innflytelse på virksomheten må vise til uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.
 • bevillingshaver må utpeke styrer med stedfortreder knyttet til skjenkestedet. Bare personer som har et daglig ansvar for skjenking kan oppnevnes som styrer.
 • styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
 • de må være over 20 år, må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven.

Hva omfatter bevillingen

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen kan gjelde:

 • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gr.1)
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent (gr.2)
 • all alkoholholdig drikk (gr.3)

Bevillingen gis for ett bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.

Kommunen kan gi skjenkebevilling for inntil fire år, men kan også bestemme at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten å kreve ny søknad.

Når bevillingsperioden utløper, må du søke om fornyelse. Du kan også søke bevilling for en bestemt del av året.

Endring av drift og overtakelse av virksomhet

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Endringer kan være

 • skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen
 • endringer i driftskonsept eller lokale
 • endringer i eierforhold

Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring må sendes til kommunen snarest.

Ved eierskifte må det søkes ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsesdato. Virksomheten kan da på visse vilkår fortsette på tidligere eiers bevilling i inntil tre måneder.

Vi oppfordrer til å ta kontakt med kommunen i forbindelse med at det planlegges en overdragelse, slik at du kan få informasjon og veiledning.

En kommunal skjenkebevilling kan utvides til å omfatte import av alkoholholdig drikke til skjenking ved eget serveringssted og tilvirkning for skjenking i egen virksomhet. (kun for drikke under 22 volumprosent alkohol)

Om søknadsprosessen

Søknaden sendes digitalt. Skjema finner du øverst på siden.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Se Midtre Gauldal – Alkoholpolitisk plan m/reviderte retningslinjer fra 1.juli 2020

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

 • Konseptbeskrivelse
 • Tegning over lokalets areal og funksjoner inne og ute
 • Kopi av skjøte eller gyldig leiekontrakt
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve i serveringsloven for daglig leder
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har lovlig arbeidskontrakt
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Skatteattest for bevillingssøker og andre med vesentlig innflytelse på virksomheten
 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med revisors bekreftelse og opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold.

Saksbehandler kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan.

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Eventuelle negative merknader fra høringsinstansene vil sendes til bevillingssøker for uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Den skal videre godkjennes av Formannskapet.

Du vil få vedtaket tilsendt digitalt. Et avslag skal alltid begrunnes.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Midtre Gauldal kommune. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kommunens kontaktperson for salg, skjenking og servering:

Randi A. Aasenhus

72 40 30 00 | randi.aasenhus@mgk.no