Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Landbruksforvaltningen er en del av enhet for Samfunnsutvikling og kultur. Det politiske organet for dette fagfeltet er Utvalg for næring, plan og miljø.

Kommunens landbruksforvaltning er ansvarlig for å sette ut i livet statlig landbrukspolitikk i kommunen. Dette innebærer i stor grad forvaltning av lover og tilskuddsordninger rettet mot jordbruk, skogbruk og viltforvaltning. Arbeidsfeltet spenner vidt og omfatter bl.a. konsesjonssaker, delings- og omdisponeringssaker, arbeid rettet mot økologisk landbruk, skogplanting og bygging av skogsveier, tiltak for å ta vare på verneverdige bygninger, tiltak rettet mot kulturlandskapet m.m.

Kontoret har også som oppgave å følge opp og behandle søknader om BU-midler, innenfor både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer til landbruket, og utfører rådgivning og planlegging ovenfor næringen.

I tillegg til statlige oppgaver har landbrukskontoret et ansvar m.h.t. arealforvaltning i landbruks, natur og friluftsområdene (LNF) i kommunen. Kontoret deltar i arbeid knyttet til å utarbeide/rullere arealdelen av kommuneplanen. I tillegg skal kontoret gi uttalelser til bygge- og delingssaker, og reguleringsplaner i LNF-områdene.

Kontakt

72 40 30 00
postmottak@mgk.no

Tilskudd

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for flere statlige tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere eiendommer. For å søke produksjonstilskudd må foretaket være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Det er to søknadsfrister per år. Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Denne delen gjelder husdyrproduksjon. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Denne delen gjelder planteproduksjon. 

For å søke arealtilskudd må arealet være registrert i arealressurskart med samme markslag (fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite) som i søknaden. 

Det er landbrukskontoret i kommunen som mottar og behandler søknadene, og tilbyr veiledning til søkere. 

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du på nettsidene til Landbruksdirektoratet. 

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema
Søkerveiledning

Kontakt
Hanne Staverløkk
906 05 925
​​

Avløsning ved ferie og fritid

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er en refusjonsordning som skal bidra til å dekke utgifter til avløsning. 

Tilskuddet omsøkes i samme søknadsskjema som produksjonstilskudd. Avløsertilskudd søkes om i del 2 av søknad om produksjonstilskudd (Søknadsfrist 15. oktober). Utgifter til avløsning etter søknadsfristen kan etterregistreres innen 10. januar.

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema

Avløsning ved sykdom

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel gjelder tilskudd til dekning av kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, og ved dødsfall. 

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema

Kontakt
Hanne Staverløkk
906 05 925
​​

Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger, hvor kommunen fatter vedtak om tilskudd. De fleste ordningene som det kan søkes tilskudd til krever at tiltaket tegnes/plottes inn i kart. Det vil være mulig å importere godkjente tiltak fra fjorårets søknad. Søknaden leveres i Altinn med søknadsfrist 15. oktober

Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema
Klikk her for veileder for tilskuddsordningene i regionalt miljøtilskudd

Kontakt
Randi Rise
rarise@mgk.no
90854528

 

Tilskudd til organisert beitebruk (OBB)

Beitelag kan søke om tilskudd til drift av beitelag. Tilskuddet skal brukes til tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Ordningen gjelder for sau, geit og storfe som beiter i utmark i minst 8 uker. 

Søknadsfrist er 15. november.  

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema

Kontakt
Randi Rise
rarise@mgk.no
908 54 528

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Ordningen gjelder tilskudd til tiltak som bidrar til å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskudd kan gis til beitelag som driver næringsmessig beitedrift. Enkeltforetak kan søke når det på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. 

Søknadsfrist er 15.mars. Søknader sendes helst inn elektronisk via Altinn. Dersom søknader som tidligere er avslått med bakgrunn i knapphet i midler, også er aktuelle påfølgende år, må disse sendes inn på nytt. 

Retningslinjene er fastsatt etter uttalelser fra lokale bonde- og småbrukerlag i Midtre Gauldal kommune. 

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema

Kommunens retningslinjer 2024

Kontakt
Randi Rise
rarise@mgk.no
908 54 528

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Ordningen gjelder tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket. 

Søknadsfrist er 1. mai. Søknader sendes helst inn elektronisk via Altinn. Tilskudd kan gis til den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd. 

Retningslinjene er fastsatt etter uttalelser fra lokale bonde- og småbrukerlag i Midtre Gauldal kommune. 

Retningslinjer for SMIL 2024

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema
 

Kontakt
Hanne Staverløkk
906 05 925
​​

Tilskudd til drenering

Ordningen gjelder tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal og planerte arealer. Foretak som eier eller leier slike jordbruksarealer kan søke om tilskudd til drenering. Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltaket og kart. 

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema

Kontakt
Hanne Staverløkk
906 05 925
​​

Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Seterdalene i Budalen

Seterdalene i Budalen ble utvalgt kulturlandskap i ...
Per i dag er det 12 brukere som driver aktiv setring med melkeproduksjon, og 40 brukere som slipper sau og storfe på utmarksbeite i området. Områdeplan for seterdalene ble utarbeidet av Statsforvalteren i 2008. 

Det er landbrukskontoret i kommunen som forvalter ordningen. 

Søknadene deles inn i to typer tiltak;
 - Engangs-/investeringstiltak med søknadsfrist 01. juli
 - Drift/årlig tiltak med søknadsfrist 1. september

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema
Kommunens retningslinjer
Landbruksdirektoratet - Seterdalene i Budalen
Søkerveiledning 
 

Kart over utvalgte kulturlandskap - Seterdalene i Budalen

Kontakt
Randi Rise
rarise@mgk.no
908 54 528

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Stimuleringstilskudd skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder på dagtid, det vil si innenfor ordinær arbeidstid. Midlene skal prioriteres til kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinærtjenester, og som legger vekt på gode, lokale løsninger.

Det kan søkes om driftsstøtte, etableringsstøtte og andre tiltak som kan være aktuelle.

Søknadsfrist er 19. februar

Følgende momenter vektlegges spesielt ved prioritering av søknadene:

  • Dårlig næringsgrunnlag for veterinærer
  • Lavt dyretall og krevende infrastruktur
  • At det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinærer
  • At stimuleringstiltaket på hensiktsmessig vis kan bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell

Kontakt:
Randi Rise
rarise@mgk.no
90854528

 

Erstatning

 

Erstatning ved tap av husdyr til rovvilt

Du har rett til å få erstatning hvis husdyr eller tamrein er skadet eller drept av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn. Søknad om erstatning skal sendes til Statsforvalteren. 

Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter. Skjemaet må være fylt ut og sendt innen 1. november i tapsåret.

Søknadsskjema
Forskrift om rovvilterstatning for husdyr

Erstatning ved avlingssvikt

Foretak som kan dokumentere avlingssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot, kan søke om erstatning av avlingssvikt. 

Søknadsfrist ved avlingssvikt er 31. oktober det året skaden har oppstått. Kommunen skal ha melding om skaden så tidlig som mulig slik at det kan kontrolleres på et tidspunkt da klimaskaden kan påvises. 

Klikk her for mer informasjon og skjema

Kontakt
Hanne Staverløkk
906 05 925
​​

 

Plantevern og autorisasjonsbevis

Alle som vil kjøpe, bruke eller selge plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis.

For å få autorisasjonsbevis må du ha gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen. I tillegg må man være fylt 18 år, og kunne dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. 

Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse. 

Norsk landbruksrådgivning arrangerer både nybegynnerkurs og fornyingskurs. 

Les mer om autorisasjonskurs her

Mattilsynet har et nettbasert fornyingskurs, men tilbyr ikke kurs for nybegynnere. 

Hvem kan få autorisasjon for bruk av plantevernmidler?
Les mer om plantevernmidler her
Forskrift om plantevernmidler

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. 

Det må utarbeides en plan for nydyrkingen, og det skal legges ved kart over området, atkomst, og plan for ev. drenering, samt plan for deponering av stein, stubber og kvist. 

Søknaden behandles etter forskrift om nydyrking. Formålet med denne forskriften er å sikre at nydyrkingen skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskapsverdiene. 

Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes også som nydyrking. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka jord blir ikke regna som nydyrking.

Klikk her for mer informasjon om nydyrking
Forskrift om nydyrking
Søknadsskjema

Kontakt
Randi Rise
rarise@mgk.no
908 54 528