Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Søknadsskjema finner du her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/

Veileder for RMP 2021 Trøndelag og annen info finnes på Statsforvalterens hjemmeside: Regionalt miljøtilskudd | Statsforvalteren i Trøndelag

Kontaktperson: Randi Rise, rarise@mgk.no, 72403127 

Beskrivelse

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. 

Målgruppe

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen for nærmere informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

Søknadsskjema
Søknadsmottaker
Behandling av søknad

Kommunen er normalt den instansen som fatter vedtak om tilskudd.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.  Hvis det er Statsforvalteren og ikke kommunen som har fattet vedtaket, er Landbruksdirektoratet klageinstans.

Søknadsvedlegg

For mange av ordningene kreves kart som viser tiltaksgjennomføring.

Søknadsfrist

Kriterier

Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd og som oppfyller vilkårene for det enkelte tilskuddet. 

Pris

Partnere

Partnere

Statsforvalteren utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse. Kommunene får miljøprogrammet til høring før fastsettelse. Landbruksdirektoratet godkjenner de regionale miljøprogrammene etter samråd med avtalepartene i jordbruksoppgjøret.

Lover

Lover