Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hva er Innsatsteam for barn og unge?

Innsatsteamet er tverrfaglig satt sammen, hvor alle jobber ut fra et helhetlig perspektiv på barn og unges oppvekstmiljø.

Teamet består av:

  • Kine Gårdsvold Lund, kreftsykepleier med yrkeserfaring innen kreftomsorg (kommune og spesialisthelsetjenesten) og barn som pårørende
  • Linn Moxnes Bolland, spesialpedagog med yrkeserfaring innen skole og barnehage
  • Nina Sommervold, sosionom/miljøterapeut med yrkeserfaring innen BUP døgn - utredning og behandling

Hvem jobber vi for? 

Målet er å styrke det forebyggende arbeidet for barn, unge og familier i kommunen, både på individ- og systemnivå.

Målgruppa er barn og unge mellom 0-18 år, som har behov for bistand med bakgrunn i blant annet egen fysisk og psykisk helse, familie- og omsorgssituasjonen, deres nærmiljø og sosiale nettverk, kosthold og levevaner, læringsmiljø og læringsutbytte, eller adferds- og skolefraværsproblematikk.

Felles er at de psykiske eller psykososiale plagene oppleves strevsomme for den det gjelder, eller går ut over normal fungering. 

Etter mottatt henvisning gjennomfører vi en bred kartlegging med aktuelle instanser. Sammen med barnet/ungdommen/familien og eventuelle andre samarbeidspartnere, jobber vi fram tiltak med klare mål og ansvarsfordeling.

Det er barnehage, skole eller helsesykepleier som henviser til oss.

Barn/ungdom skal være informert om at henvisning sendes til oss, alder, modenhet og særskilte grunner skal tas hensyn til. Vi ønsker alltid å få tak i barnets stemme.

Hvem samarbeider vi med? 

Innsatsteamet skal samarbeide tett med andre tjenester for å sikre en helhetlig tilnærming. Det bidrar til å gi barn, unge og deres familier tidlig og riktig hjelp. 

Vi deltar i Barne- og ungdomsteam. 

Forankring og bakgrunn

Innsatsteam for barn og unge er forankret i kommunens Strategi for framtidas helse- og omsorgstjenester og kommunens Oppvekststrategi med særlig vekt på tidlig innsats, medbestemmelse, familie og nettverk.

Innsatsteamet er administrativt lagt under enhet Helse og familie, og er en egen hjelpetjeneste som arbeider forbyggende og har fokus på tidlig innsats.