Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Deling av eiendom i eierseksjoner

Eierseksjonering er å dele en eiendom slik at eierne får enerett til å bruke bestemte deler av eiendommen. Reseksjonering er å endre på en allerede seksjonert eiendom.

En seksjonert eiendom er et sameie. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger og næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene. Dersom eiendomsgrunnen kan deles i hver sin fysiske del anbefaler vi fradeling fremfor eierseksjonering.

Kommunen er seksjoneringsmyndighet og søknad skal fremsettes for aktuell kommune med påkrevde vedlegg (se avsnitt 5). Skjema for søknad om eierseksjonering;

soknad-om-seksjonering.docx (live.com)

 

Ny eierseksjonslov fra 2018

Ny eierseksjonslov (esl) ble innført fra 1. januar 2018 og viderefører i hovedsak tidligere lov, men noen viktige endringer er likevel verd å merke seg. Se artikkel fra Direktoratet for byggkvalitet om endringene;

Nye krav til seksjonering av eiendom - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

 

Innlevering av søknad om eierseksjonering

En ikke komplett søknad vil bli returnert til søker med orientering om mangler som må utbedres (esl § 11). Vi ber deg derfor om å vente med å sende inn søknaden til den er komplett, altså med alle vedleggene som kreves. Dette gir raskere behandlingstid. Ta kontakt med kommunen før innsending om du er usikker, se kontaktinformasjon under.

I tilfeller det søkes om tillatelse for oppføring av flerboligbygg er oppdeling i eierseksjoner et eget sjekkpunkt i forhåndskonferansen om byggesaken med kommunen. I ny esl fra 2018 er det åpnet for eierseksjoneringsvedtak på grunnlag av innvilget IG for et prosjekt. Sett på bakgrunn av dette oppfordres det å iverksette arbeid med eierseksjonering så snart IG foreligger. Slik unngås unødvendige forsinkelser når bruksenhetene er ferdigstilt og salg av seksjonene skal skje.

Se link med informasjon om byggesaken;

https://www.mgk.no/tjenester/bygge-og-bo/bygging

 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid/frist jfr. esl § 14 tilsier innen 12 uker fra komplett søknad er forelagt kommunens postmottak til et seksjoneringsvedtak er avgjort.

Midtre Gauldal kommune har pr. dato 1-2 ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad er fremsatt for kommunens postmottak til seksjoneringsvedtak er fattet.

I tilfeller det ønskes etablering av eksklusivt uteareal til eierseksjonene og oppmålingsforretning er påkrevd i tillegg, kan behandlingstiden bli noe lengre.

 

Påkrevd dokumentasjon i søknad om eierseksjonering/reseksjonering

Ved eierseksjonering ev. reseksjonering av eiendom må følgende dokumenter medfølge søknaden som fremsettes til kommunen:

 • Søknad om oppdeling i eierseksjoner signert av signaturberettigede (standard skjema kan finnes på nett) i 3 eksemplar
 • Situasjonskart over uteområde/tomteareal, datert, og påført nordpil, rutenett og målestokk i 3 eksemplar
 • Plantegninger med fremheving av de enkelte seksjoner i ulike farger, påførte etasjenummer og seksjonsnummer i 3 eksemplar
 • Vedtekter for sameiet i 1 eksemplar
 • Utskrift fra Enhets- og foretakregisteret (firma, ikke offentlig instanser), trengs ikke for privatpersoner
 • Ved ev. reseksjonering må fullmakt/samtykke fra sameiet fremlegges
 • I enkelte tilfeller (nybygg) kan det være tinglysingssperre på eiendommen. Da må samtykke til tinglysing avklares og ev. skriftlig medfølge før seksjonering godkjennes av tinglysingsmyndigheten

 

Merk at søknad om eierseksjonering/reseksjonering må ha originale underskrifter på alle signaturer, ellers vil tinglysing bli avvist (krav fra Kartverket Tinglysingen).

Alle vedlagte dokumenter skal leveres i papirformat A4.

 

Merk: Tre uker fra positivt seksjoneringsvedtak til tinglysing kan skje

Nytt punkt i esl fra 2018, § 17 Oversendelse til tinglysing, fra seksjoneringsvedtak er innvilget: «… seksjoneringsvedtaket er avgjort og det foreligger et positivt seksjoneringsvedtak, skal kommunen sende dokumentasjonen som er nødvendig for å opprette grunnboksblad for hver seksjon, til tinglysing».

Lovbestemmelsen innebærer at først når kommunen har et gyldig seksjoneringsvedtak vil dokumentasjon sendes Kartverket Tinglysingen. Dette medfører at det vil gå tre uker fra vedtaksdato til oversendelse av dokumentasjon fra kommunen til Kartverket Tinglysingen skjer (esl § 17).

Saksbehandlingstid for tinglysing hos Kartverket er varierende, men siste tiden har dette erfaringsvis vært 2-3 dager. I tillegg kommer tid til postgang for tinglyst dokumentasjon.

 

Har du spørsmål om eierseksjonering av eiendom?

Ta gjerne kontakt for rådgivning dersom du er usikker på om eierseksjonering er egnet for din eiendom. Dersom du er usikker på om du har fylt ut søknaden rett og lagt ved de nødvendige vedleggene kan du kontakte kommunen på telefon eller be om et møte.

En av endringene i ny lov fra 20218 er at det nå er mulig å innvilge eierseksjonering på bakgrunn av igangsettingstillatelse (IG). Utbyggere tilrådes derfor å iverksette prosess med oppdeling i eierseksjoner så snart IG er innvilget. Slik unngår man å komme i tidsnød i slutten av et prosjekt ifm. avhending av bolig/næringsenheter.

Søknaden og vedleggene sendes til Midtre Gauldal kommune v/ postmottak, Rørosveien 11, 7290 Støren. Du kan også levere søknad om eierseksjonering i Servicetorget i Rådhuset, åpningstid kl. 9 – 15 alle hverdager.

Ta kontakt med avd.ingeniør Roger Monsen, enhet Samfunnsutvikling og kultur og epost: rmo@mgk.no ev. tlf. 9970 8270 alle hverdager kl. 8 -16.

 

Nyttig dokumentasjon

 • Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) endret fra 2018, link til lovdata;

https://lovdata.no/lov/2017-06-16-65

 

 • Veiledning til utfylling av «Søknad om seksjonering»;

https://www.regjeringen.no/contentassets/88d05e37b90c4d478457b6a99ec8e247/veiledning-til-utfylling-av-soknadsskjema-seksjonering-.pdf

 

 • Norges byggstandardiseringsråd har utgitt en spesifikasjon for fremstilling av situasjonskart/situasjonsplan som må følges ved utarbeidelse av situasjonsplan;

https://docplayer.me/17840982-Norges-byggstandardiseringsrad-spesifikasjon-for-situasjonskart-og-situasjonsplan.html

 

 • Veiledning fra Kartverket ved eierseksjonering av eiendom fra Departementet;

https://www.kartverket.no/eiendom/eierseksjoner/seksjonering

 

Gebyrbelagt tjeneste

Oppdeling av eiendom i eierseksjoner er en gebyrbelagt tjeneste og er vedtatt av Kommunestyret. Se link, bla deg ned til punkt «Eierseksjonering»;

Betalingssatser og gebyrer 2024 (framsikt.net)

Dersom søknad avslås beregnes halvt gebyr. Dersom søknad blir trukket før den er behandlet eller den av andre grunner ikke kan behandles og blir avvist, beregnes halvt gebyr.