Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Åpningstider

Onsdager er det Drop In. Da kan du møte opp på Rådhuset uten avtale og få snakke med en saksbehandler. Se forøvrig oversikt under.

Mandag  Kontoret er stengt for publikum. Dette gjelder også henvendelser pr telefon.
Tirsdag  Telefonlinjen er åpen. Oppmøte kun ved avtale. Kontoret stengt for øvrige henvendelser.
Onsdag DROP IN - Oppmøte rådhuset uten avtale mellom kl 09.00 til14.00. Telefonlinjen er åpen.
Torsdag Telefonlinjen er åpen. Oppmøte kun ved avtale. Kontoret stengt for øvrige henvendelser.
Fredag Kontoret er stengt for publikum. Dette gjelder også henvendelser pr telefon.

Har du spørsmål?
1.linje byggesak t. 48278793 (åpen tirsdag - onsdag - torsdag kl 09 til 14)
Ta også gjerne kontakt med servicekontoret på rådhuset t. 72 40 30 00 eller e-post: byggesak-postmottak@midtre-gauldal.kommune.no 
 

SKAL DU BYGGE?

Skal du bygge hus eller hytte?
Skal du bygge hus og hytte, er det naturlig at byggherren du har engasjert står for søknaden også.

Noe kan du bygge selv, uten å søke
Du kan blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først. Eksempler tilbygg som er unntatt søknadsplikten er terrasse, understøttet veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod. Rom til varig opphold som stue, kjøkken, soverom o.l er ikke unntatt søknadsplikt.

Husk at reguleringsplanen som gjelder for tomta di kan inneholde begrensninger for unntaket om søknadsplikt! Sjekk derfor alltid reguleringsplanen og kartet før du bygger. Se nede på sida her hvor du finner dette på nett.

Vi anbefaler at du også tar en prat med naboene dine først.

Her kan du se en Youtube-video om det å søke

 

Søke om å bygge

Direktoratet for byggkvalitet har laget en film som gir boligeiere enkel informasjon om stegene man må igjennom for å søke om å bygge. Filmen gjør det enklere å forstå søknadsprosessen når du for eksempel vil bygge en garasje.

Informasjonsfilm om byggesøknad

Hvordan søker jeg?

Når du søker om byggetillatelse kan du bruke skjema fra Direktoratet for byggkvalitet (Dibk). Trykk her for nettsiden der alle søknadsskjema/blanketter ligger. Du kan enten fylle ut på skjermen og lagre skjema/blankettene, eller skrive ut skjema/blanketter og fylle inn for hånd.

For byggesøknad uten ansvarsrett, bruk blankett 5153. For nabovarsel, bruk blankett 5154, 5155 og 5156. Mye av informasjonen du skal fylle ut er den samme i alle skjema.

Ved epostinnsending av alle typer byggesøknader til postmottak@mgk.no ber vi om at påkrevde skjemaer/blanketter deles opp i mange vedlegg - i følgende rekkefølge:

1. Søknad (evt. inkl. opplysninger og tiltakets ytre rammer og evt. redegjørelse/følgebrev)

2. Nabovarsel/erklæring

3. Situasjonsplan/kart

4. Terrengsnitt

5. Fasader

6. Plan og snitt

7. Ansvarsrett inkl. sentral godkjenning/kontrollerklæringer/gjennomføringsplan/Boligspesifikasjon i matrikkel

Det vil si ett vedlegg pr. punkt. Vedleggene ønskes i PDF-format.

Årsaken er at Midtre Gauldal kommune har digitalisert eiendomsarkivene. Det betyr at dokumenter i byggesøknader ikke printes ut, men scannes direkte inn i vårt saksbehandlingssystem.

Må jeg søke om dispensasjon?

Hva er en dispensasjon?

Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse til å bygge eller gjøre noe som i utgangspunktet ikke er tillatt i følge lov, forskrift eller kommunale arealplaner. Denne tillatelsen kan være enten varig eller tidsbestemt.

Ingen lover, regler eller arealplaner kan utformes så presist at de alltid vil virke som tiltenkt. Det er derfor nødvendig å ha en "sikkerhetsventil" slik at loven ikke rammer forhold man ikke har ønsket å ramme.

Les mer og se veiledning og eget søknadsskjema for å søke om dispensasjon.

Hva kan jeg søke om selv?

Dette er eksempel på arbeid du kan søke om og utføre selv. Det er du som står ansvarlig for oss som bygningsmyndighet om du sender inn søknaden selv. Du må sikre at arbeidet du utfører eller får utført er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og reguleringsplaner. Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak/firma.

Antennesystem

Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.               

Bruksendring   

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.

Bygning (mindre frittliggende)

En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.          

Driftsbygning

Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).

Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

Midlertidige bygninger

Midlertidige bygninger konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

Terrasse

En terrasse hvor samlet bebygd areal (BYA) er under 50 m². Takterrasse regnes som påbygg og faller derfor utenfor.

Tilbygg (ett enkelt)

Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Påbygg eller underbygg faller ikke inn under § 20-2, f.eks. takoppbygg, takark og takterrasse.

Skilt- og

Reklameinnretning

Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Direktoratet for byggkvalitet har laget nye søknadsskjemaer for privatpersoner. Nå blir det enklere å fylle ut byggesøknader for mindre byggeprosjekter på boligeiendom, nabovarsel og bruksendring.

Enklere søknadsskjemaer for privatpersoner

Hvor finner jeg reguleringsplanen som gjelder for min tomt?

For å finne reguleringsplanen som gjelder for din tomt, bruk Kommunekart

Søk etter tomta di med adresse, stedsnavn eller gards- og bruksnummer (gnr/bnr). Se til høyre under kommunenavnet. Trykk Arealplaner, så vil gjeldende reguleringsplaner dukke opp. Du kan nå trykke i kartet på eiendommen din, så vil dokumentene som tilhører denne reguleringsplanen komme frem som lenker i menyen til høyre. Tykk på det dokumentet du vil se for å se pdf av reguleringsplankart og bestemmelser. Disse kan gi viktig informasjon om hva slags føringer det er for bygging på tomta di. Trykk på Plan ID øverst under planinformasjon (blå skrift) for å komme til planregisteret.

Dersom eiendommen din ikke er regulert, vil det ikke komme frem noen reguleringsplan. Du må da velge kommunedelplan (gjelder for de fleste sentrumsområdene) eller kommuneplan.

Transport i forbindelse med bygging

På vinterføre kan motorkjøretøy nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse. Dette er hjemlet i motorferdselforskriften § 3 bokstav d ​​​​​​, og krever ingen søknad. Grunneiers tillatelse skal være innhentet, jf. § 10 i motorferdselloven .

For å unngå ventetid henstilles det om å starte søknadsprosesser i god tid før byggestart.

Digitale løsninger for byggesøknader
Tjenester for proffbrukere hos Direktoratet for byggkvalitet