Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

SKAL DU BYGGE?

Da kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel terrasse, understøttet veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod. Rom til varig opphold som stue, kjøkken, soverom o.l er ikke unntatt søknadsplikt. Husk at reguleringsplanen som gjelder for tomta di kan inneholde begrensninger for unntaket om søknadsplikt! Sjekk derfor alltid reguleringsplanen og kartet før du bygger. Vi anbefaler at du også tar en prat med naboene dine først.

Her kan du se en Youtube-video om det å søke

Søke om å bygge

Direktoratet for byggkvalitet har laget en film som gir boligeiere enkel informasjon om stegene man må igjennom for å søke om å bygge. Filmen gjør det enklere å forstå søknadsprosessen når du for eksempel vil bygge en garasje.

Informasjonsfilm om byggesøknad

Hvordan søker jeg?

Når du søker om byggetillatelse kan du bruke skjema fra Direktoratet for byggkvalitet (Dibk). Trykk her for nettsiden der alle søknadsskjema/blanketter ligger. Du kan enten fylle ut på skjermen og lagre skjema/blankettene, eller skrive ut skjema/blanketter og fylle inn for hånd.

For byggesøknad uten ansvarsrett, bruk blankett 5153. For nabovarsel, bruk blankett 5154, 5155 og 5156. Mye av informasjonen du skal fylle ut er den samme i alle skjema.

For å søke fullelektronisk, gå til ByggSøk. ByggSøk er gratis og kan brukes av alle. Gjennom ByggSøk får du også veiledning til utfylling, noe som kan være nyttig. Trykk på "Ny bruker søke", og følg veiledningen for å registrere deg som bruker.

Ved epostinnsending av alle typer byggesøknader til postmottak@mgk.no ber vi om at påkrevde skjemaer/blanketter deles opp i mange vedlegg - i følgende rekkefølge:

1. Søknad (evt. inkl. opplysninger og tiltakets ytre rammer og evt. redegjørelse/følgebrev)

2. Nabovarsel/erklæring

3. Situasjonsplan/kart

4. Terrengsnitt

5. Fasader

6. Plan og snitt

7. Ansvarsrett inkl. sentral godkjenning/kontrollerklæringer/gjennomføringsplan/Boligspesifikasjon i matrikkel

Det vil si ett vedlegg pr. punkt. Vedleggene ønskes i PDF-format.

Årsaken er at Midtre Gauldal kommune har digitalisert eiendomsarkivene. Det betyr at dokumenter i byggesøknader ikke printes ut, men scannes direkte inn i vårt saksbehandlingssystem.

Hva kan jeg søke om selv?

Dette er eksempel på arbeid du kan søke om og utføre selv. Det er du som står ansvarlig for oss som bygningsmyndighet om du sender inn søknaden selv. Du må sikre at arbeidet du utfører eller får utført er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og reguleringsplaner. Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak/firma.

Antennesystem

Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.               

Bruksendring   

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.

Bygning (mindre frittliggende)

En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.          

Driftsbygning

Oppføring, plassering, vesentlig endring,

vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m²

bruksareal (BRA).

Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

Midlertidige bygninger

Midlertidige bygninger konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

Terrasse

En terrasse hvor samlet bebygd areal (BYA) er under 50 m². Takterrasse regnes som påbygg og faller derfor utenfor.

Tilbygg (ett enkelt)

Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Påbygg eller underbygg faller ikke inn under § 20-2, f.eks. takoppbygg, takark og takterrasse.

Skilt- og

Reklameinnretning

Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Direktoratet for byggkvalitet har laget nye søknadsskjemaer for privatpersoner. Nå blir det enklere å fylle ut byggesøknader for mindre byggeprosjekter på boligeiendom, nabovarsel og bruksendring.

Enklere søknadsskjemaer for privatpersoner

Hva koster det å søke?

Midtre Gauldal kommune tar gebyr for behandling av byggesøknader. Se her for fullstendig prisliste

Eksempel på gebyrpriser er:

Søknad om å bygge tilbygg under 50 m2 til bolig eller hytte, der du søker selv: kr. 3000,-

Søknad om å bygge bolig: kr. 12000,-

Søknad om å bygge fritidsbolig (0-200 m2): kr. 10500,-

Hvor finner jeg reguleringsplanen som gjelder for min tomt?

For å finne reguleringsplanen som gjelder for din tomt, bruk Kommunekart

Søk etter tomta di med adresse, stedsnavn eller gards- og bruksnummer (gnr/bnr). Se til høyre under kommunenavnet. Trykk Arealplaner, så vil gjeldende reguleringsplaner dukke opp. Du kan nå trykke i kartet på eiendommen din, så vil dokumentene som tilhører denne reguleringsplanen komme frem som lenker i menyen til høyre. Tykk på det dokumentet du vil se for å se pdf av reguleringsplankart og bestemmelser. Disse kan gi viktig informasjon om hva slags føringer det er for bygging på tomta di. Trykk på Plan ID øverst under planinformasjon (blå skrift) for å komme til planregisteret.

Dersom eiendommen din ikke er regulert, vil det ikke komme frem noen reguleringsplan. Du må da velge kommunedelplan (gjelder for de fleste sentrumsområdene) eller kommuneplan.

Transport i forbindelse med bygging

På vinterføre kan motorkjøretøy nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse. Dette er hjemlet i motorferdselforskriften § 3 bokstav d ​​​​​​, og krever ingen søknad. Grunneiers tillatelse skal være innhentet, jf. § 10 i motorferdselloven .

For å unngå ventetid henstilles det om å starte søknadsprosesser i god tid før byggestart.

Åpningstider

Plan- og byggesakskontoret ved Midtre Gauldal kommune vil fra og med 2. januar 2018 ha endrede åpningstider. Denne endringen gjelder også henvendelser om utslippstillatelser.

Mandag og onsdag Kontoret er stengt for kundehenvendelser. Dette gjelder også henvendelser på telefon.
Tirsdag og torsdag Forhåndskonferanse/veiledning kan bestilles ved henvendelse til kommunens servicekontor tlf 72 40 30 00. Kontoret vil være stengt for øvrige henvendelser.
Fredag Kontoret er åpent for "drop-in" innenfor Rådhusets åpningstider.

 Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med servicetorget på rådhuset: tlf: 70 40 30 00 eller e-post: postmottak@mgk.no

Byggsøk
Midtre Gauldal kommune er tilknyttet ByggSøk.ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis. Lag og lever søknaden på Direktoratet for byggkvalitets portal.