Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hva er en dispensasjon?
Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse til å bygge eller gjøre noe som i utgangspunktet ikke er tillatt etter kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, områdeplan eller detaljplan. Denne tillatelsen kan være enten varig eller tidsbestemt.

Ingen lover, regler eller arealplaner kan utformes så presist at de alltid vil virke som tiltenkt. Det er derfor nødvendig å ha en "sikkerhetsventil" slik at loven ikke rammer forhold man ikke har ønsket å ramme.

Tilbud om forhåndskonferanse

Dersom du går med planer om å bygge eller gjøre endringer på eiendommen din, og du er usikker på hvilke regler som gjelder for din eiendom og hvordan du går frem, kan det være lurt å avtale en forhåndskonferanse med en av våre saksbehandlere.

Her vil du få hjelp og veiledning om hvilken plan og bestemmelser som gjelder for din eiendom, samt hvilke skjemaer du trenger. Dette vil gjøre hele prosessen enklere for deg. Møtet er gratis og uforpliktende.

Ring kommunens servicekontor på 70 40 30 00 for booking av møte eller telefontid med saksbehandler.

Hva kan jeg få dispensasjon fra?​​​​

Plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 19 gir en snever adgang til å fravike bestemmelser fastsatt i eller i medhold av pbl. Eksempler på dette er kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, områdeplan og detaljplan.

De ulike bestemmelsene i både lov, forskrift og arealplaner har blitt til gjennom en omfattende, demokratisk beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. 

Hva kan jeg ikke få dispensasjon fra?

Det kan ikke gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler. Eksempler på dette er søknadsplikten i pbl. § 20-2 og bestemmelsen om bortfall av tillatelse i pbl. § 21-9.

Hvordan finner jeg ut hvilken arealplan som gjelder for min eiendom?

De forskjellige områdene i kommunen har ulike bestemmelser. Når du skal bygge noe må du derfor finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom. De finner du i vår karttjeneste her. For å få opp arealplaner må du krysse av for dette oppe til venstre.

Dersom du er usikker på hvilken plan som gjelder for din eiendom kan vi hjelpe deg med dette.

Hva skal til for at jeg får dispensasjon?

Pbl. § 19-2 oppstiller to vilkår som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge dispensasjon:

  1. Hensynene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt.

Dette betyr at en dispensasjon ikke i vesentlig grad kan gå ut over hensynet bestemmelsen var ment å ivareta. Hensynene finner du i loven, forarbeidene til loven eller i plandokumentene. Eksempel på slike hensyn er landbruk, trafikksikkerhet og allmenn tilgjengelighet.

  1. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

I utgangspunktet er det generelle areal- og ressursdisponeringshensyn som er relevante fordeler i en dispensasjonsvurdering. I tilfeller hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske, personlige eller menneskelige hensyn kan disse tillegges vekt, men de vil normalt ikke ha avgjørende vekt i saker om dispensasjon. Årsaken til dette er at eierforhold som regel vil være skiftende, mens bygningsmyndighetene i kommunen skal styre arealbruken i kommunen i et langsiktig perspektiv.

Hvordan begrunner jeg søknaden?

Det er viktig at du begrunner søknaden med forhold som er spesielle for din sak. Generelle argumenter som mange andre også kan komme med, vil normalt ikke bli tillagt særlig vekt. Det kan likevel være viktig at du redegjør for disse. Har du argumenter som teller positivt for hensynet bak regelen du søker dispensasjon fra, vil det være til din fordel.

Argumenter som er knyttet til mer personlige forhold slik som for eksempel; økonomi, behov for større plass, rent personlige forhold som sykdom eller lignende har ofte ikke avgjørende vekt i dispensasjonsvurderingen. Slike hensyn kan bare i begrenset utstrekning tillegges vekt, ettersom arealbruk fastlegges i et langt perspektiv, mens eierforholdene på stedet vil kunne være skiftende.

Hvordan søker jeg om dispensasjon?

Midtre Gauldal kommune har eget søknadsskjema (Word).

Noen søknader er avhengig av både en søknad om dispensasjon og en søknad om tillatelse til tiltak. Du bestemmer selv om du vil søke om dispensasjon før du søker om tillatelse til tiltak eller om du vil gjøre dette samtidig.

Dersom du søker om begge deler samtidig vil søknaden om tillatelse til tiltak bli behandlet i etterkant av en evt. innvilget dispensasjonssøknad.

Hva må søknaden inneholde?

Søknadsskjema

Situasjonskart over eiendommen

  • Et situasjonskart er et kart over eiendommen din som viser både bygninger og nærmeste omgivelser. Du skal bruke situasjonskartet til å tegne inn og målsette det du skal bygge, rive eller endre.
  • Situasjonskart kan du skrive ut her

Nabovarsel

  • Ta kontakt med kommunen for å få oversendt naboliste. Alle på denne listen må varsles. Står kommunen oppført på listen? Da må kommunen også få nabovarsel. Dette er fordi kommunen er grunneier.
  • Skjema for nabovarsel samt veiledning til hvordan du fyller ut skjemaet finner du her

Hvor skal jeg sende søknaden?

Søknaden sendes komplett, med alle vedlegg på e-post til postmottak@mgk.no eller pr. post til Rørosveien 11, 7290 Støren eller leveres til kommunens servicekontor i 1. etg på Rådhuset.

Når får jeg svar på søknaden min?

Fra vi mottar søknaden har vi maksimalt 12 uker på å behandle søknaden. Det første vi vurderer er om søknaden inneholder informasjonen vi trenger for å behandle den. Dersom den ikke gjør det vil du få et brev fra oss med informasjon om hvilke dokumenter som må ettersendes. Saksbehandlingstiden løper ikke den tiden vi venter på dokumentene vi har etterspurt.

Byggeprosjektet ditt kan berøre flere ulike regelverk som forvaltes av ulike myndigheter. Eksempel på dette er vegmyndigheten, kulturminnemyndigheten og landbruksmyndigheten. Dersom byggeprosjektet ditt berører andre myndigheter har kommunen plikt til å innhente eventuelle tillatelser, samtykker og uttalelser fra de berørte myndighetene. Andre myndigheter har 4 ukers svarfrist, noe som innebærer at vår frist for å behandle søknaden blir forlenget med 4 uker.

Saker som allerede er prinsipielt avklart kan behandles administrativt. Komplekse saker som ikke tidligere er blitt prinsipielt avklart må derimot behandles av et politisk utvalg. Det politiske utvalget har møte ca. en gang i måneden, noe som kan medføre at vi må forlenge tidsfristen.

Etter at søknaden er behandlet vil du motta et svarbrev om utfallet av saken.

Hva koster det å søke om dispensasjon?

Gjeldende gebyrregulativ finner du på våre hjemmesider. Gebyrregulativet fastsettes årlig.

Du må betale saksbehandlingsgebyr uavhengig av om søknaden innvilges eller ikke. I de fleste tilfeller vil gebyret faktureres i etterkant av saksbehandlingen.

Dersom du har søkt om dispensasjon og tillatelse til tiltak samtidig og får avslag på søknaden om dispensasjon, kan du velge å trekke søknaden om tillatelse til tiltak. Vi gjør oppmerksom på at du i så fall må betale gebyr for trukket søknad.

Hvor lenge er en dispensasjon gyldig?

En dispensasjon har gyldighet på 3 år fra dato for vedtaket. Har du ikke søkt om tillatelse til tiltak innen den tid, eller begynt å bygge innen samme tid (dersom du har søkt om dispensasjon og tillatelse til tiltak samtidig) faller den bort. Ønsker du fortsatt dispensasjon for å bygge må du søke på nytt.

Har du fått innvilget en midlertidig dispensasjon, gjelder vedtaket for tidsrommet du har fått innvilget. Når tiden er ute er du selv ansvarlig for fjerning/opphør av bruk.

Synes du dette var vanskelig?
Dersom du har spørsmål vedrørende dispensasjonssøknad, kan du ringe kommunens servicekontor på tlf: 70 40 30 00 for booking av møte eller telefontid med saksbehandler.