Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunen formidler forskjellige lån og tilskudd i forbindelse med boligfinanisering.

Startlån

Startlån skal bidra til at personer / husstander med langvarig boligfinansieringsutfordringer kan skaffe seg en egnet nøktern bolig og behold den.

Startlån tildeles etter behovsprøvning.

Målgruppen er flg.:

  • Husstander som forventes å ha langvarig utfordring med å finansiere selveid bolig.
  • Søkere må ha benyttet muligheten for sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

For å kunne få lån må det dokumenteres betjeningsevne over tid, og at husstanden fortsatt har nok midler igjen til å dekke andre nødvendige boutgifter og forbruksutgifter.

Er det barn i husstanden, eller særlig sosiale / helsemessige utfordringer skal det tas hensyn til dette.

Unge i etablerings-fasen og som mangler egenkapital tilhører nå ikke målgruppen. Disse må spare opp nødvendig  egenkapital og låne i private banker.

Ønske om mer informasjon:  Se Husbanken på www.husbanken.no eller spør i kommunen v/boligkontoret.

Adgang til å søke elektronisk – se hjemmesiden i Husbanken www.husbanken.no

Søknader behandles fortløpende.

Boligtilskudd til etablering i bolig

Tilskudd til etablering gis til husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån ved boligetablering.

Ordningen er behovsprøvd og vil bare omfatte de mest vanskeligstilte.

Kommunen har begrensede midler.

Søknader behandles fortløpende.

Boligtilskudd til tilpasning/utbedring av bolig

Tilskudd kan tildeles etter behovsprøvning til utbedring/tilpasning av bolig hvor noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne.

Midler kan benyttes til  å legge boforholdene bedre til rette slik at en forhindrer flytting til annen bolig/institusjon.

Istandsetting av bofunksjonene i «egen bolig» vektlegges ved tildeling av boligtilskudd.

Tilskudd kan benyttes både til enkle tiltak men også i større ombygninger.

Kommunen har begrensede midler.

Søknader behandles fortløpende.

Søknadskjema og spørsmål om tilskuddsordningene kan fås ved henvendelse til Midtre Gauldal kommune v/boligkontoret | 950 77 521.

Se også www.husbanken.no

Søknader sendes

Midtre Gauldal kommune
v/postmottak
Rørosveien 11
7290 Støren