Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om tilskudd til å finansiere kjøp av en bolig. Tilskuddet er ment for deg som har lav inntekt og som ikke kommer inn på boligmarkedet.

Målgruppe

 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Flyktninger
 • Sosialt vanskeligstilte.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Tilskudd til etablering søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Søknadsskjema
Søknadsmottaker
Behandling av søknad

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Søknadsvedlegg

 

  Søknadsfrist

  Kriterier

  Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.
  Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til etablering i egen bolig.

  Pris

  Partnere

  Partnere

  Lover

  Lover

  Se spesielt § 14 i bostøtteloven.