Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune - kreativ og raus

I Midtre Gauldal ønsker vi å legge til rette for og stimulere til nytenking og innovasjon. Innbyggere og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende. 

Kommunen er en vekstkommune for befolkning og næringsliv. Det arbeides for økt vekst blant annet som følge av ny E6 og enda bedre utbygd kollektivtilbud til/fra Trondheim. 
Kommunesenteret Støren er et regionalt handelssenter fem mil fra Trondheim, og er et knutepunkt for E6/Rørosveien og Dovrebanen/Rørosbanen. Her er bedrifter innen næringsmiddel-, trelast- og annen industri og næringer. 

Kommunen er også rik på muligheter for aktivt friluftsliv med Gaula som en av landets lakseelver og Forollhogna nasjonalpark. 
Alle skole- og barnehagebygg er modernisert, og Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av et allsidig kulturtilbud – og opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning. 
Kommunen er for tiden i gang med store og interessante utviklingsoppgaver knyttet til samfunns- og næringsutvikling, med særlig fokus på utvikling av kommunesenteret Støren og næringsområdet Støren Sør. 

Midtre Gauldal kommune er en 2- nivå kommune med 12 selvstendige enheter. 

Ved enhet for næring, plan og forvaltning er det ledig 100 % stilling som skogbruksrådgiver.

Enheten har et bredt sammensatt fagmiljø med faggrupper for områdene plan- og byggesak, GIS og kart- og oppmåling og næring, landbruk og vilt, samt at klima- og miljø nå blir et stadig viktigere satsingsområde. Vår skogbruksrådgiver skal ivareta et bredt spekter av oppgaver knyttet til skogbruksforvaltningen i kommunen.

Hovedarbeidsoppgaver:
•    Utviklingsoppgaver innen skogbruket i nært samarbeid med private og andre offentlige
     aktører i regionen.
•    Lovforvaltning knyttet til skogbruk og viltforvaltning
•    Tilskuddsforvaltning, forvaltning av skogfond og annen forvaltning etter landbrukets
     særlover
•    Intern og ekstern rådgivning og veiledning knyttet til fagfeltet
•    Samarbeid med lag og foreninger innenfor landbruket
•    Andre oppgaver relatert til fagområdet

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Midtre Gauldal er en av fylkets viktigste skogkommuner, og vi ønsker at du skal bidra aktivt i å synliggjøre betydningen av skogbruket for den den generelle samfunnsutviklingen i Midtre Gauldal, og at du ser verdien av å jobbe aktivt ut mot aktørene i skogbruket. Sammen med resten av enheten vil du på denne måten bidra til å utvikle kommunen.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav
•    Skogbruksfaglig utdanning fra universitet eller høyskole
•    God skriftlig og muntlig framstillingsevne
•    Digitale ferdigheter

Erfaring/praksis
•    Relevant erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
•    Kjennskap til organiseringen i skogbruket vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
•    Engasjement og vilje til utvikling og nytenking samt samarbeid på tvers av faggrenser og
     kommunegrenser
•    Evne til systematisk arbeid 
•    Utstrakt serviceinnstilling og fokus på muligheter

Vi tilbyr:
•    Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
•    Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
•    Muligheter for kompetanseutvikling  
•    God pensjonsordning gjennom KLP

Søkere må kunne disponere egen bil.

Tilsetting i stillingene skjer på vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement, herunder 6. mnd. prøvetid.

Lønn etter avtale.

Et godt arbeidsmiljø er sammensatt av mangfold, og Midtre Gauldal kommune oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uansett alder, kulturell bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Spørsmål om stillingen rettes til påtroppende enhetsleder næring, plan og forvaltning Rasmus Hugdahl, tlf. 91666535 eller ass. kommunedirektør Bodil Brå Alsvik, tlf. 91311248.
 

ID 1336

Søknadsfrist