Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune – kreativ og raus

I Midtre Gauldal ønsker vi å legge til rette for å stimulere til nytenking og innovasjon i Midtre Gauldalsamfunnet. Innbyggerne og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende.

Midtre Gauldal kommune er en vekstkommune for befolkning og næringsliv. Det arbeides for økt vekst i tiden framover blant annet som følge av ny E6 og enda bedre utbygd kollektivtilbud til og fra Trondheim. Kommunesenteret Støren ligger 5 mil fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for både E6/Rørosveien og Dovrebanen/Rørosbanen.

Støren er et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros, og her er bedrifter innen næringsmiddel-, trelast- og annen industri og næringer lokalisert. 

Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Kommunen er for tiden i gang med store og interessante utviklingsoppgaver, deriblant en omlegging av tjenestene innenfor pleie og omsorg.

Midtre Gauldal kommune er en 2-nivå kommune og har 13 selvstendige enheter.

 

Det er ledig 100 % stilling som saksbehandler ved kommunens helse- og velferdskontor.

Helse- og velferdskontoret er kommunens førstelinjetjeneste for søknader og henvendelser om tjenester ut fra ulike lover innenfor helse- og velferdsområdet. Her vurderes behovet for tjenester og det fattes vedtak ut fra individuelle vurderinger. Søkernes/brukernes individuelle rettigheter skal ivaretas i tråd med gjeldende regelverk. Saksbehandlingen skal være forutsigbar og effektiv, og kontoret skal bidra til å sikre god koordinering av tjenester til mennesker med behov for langvarige og sammensatte hjelpebehov. Som saksbehandler av helse- og velferdskontoret forventes det at du deltar i arbeidet med å profesjonalisere forvaltningen av helse- og velferdstjenestene, og du vil du få en sentral rolle i å sikre at kommunens strategi for utvikling av helse- og velferdstjenestene blir fulgt opp og lagt til grunn i saksbehandlingen.

Helse- og velferdskontoret er pr. i dag organisatorisk plassert i enhet for pleie og omsorg, men vil bli tilknyttet kommunedirektørens stab.

Hovedoppgaver:

 • Informasjon og veiledning til våre innbyggere og brukere av helse- og velferdstjenester
 • Saksbehandling ut fra gjeldende regelverk for kommunale helse- og velferdstjenester
 • Koordinering av pasientflyt internt i kommunen og i samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Bidra til helhet i pasient-/brukerforløpene gjennom tett samarbeid med øvrige enheter i kommunen

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-årig helsefaglig høgskole-/universitetsutdanning, gjerne med juridisk tilleggskompetanse 
  eller 
  Minimum 3-årig juridisk høgskole-/universitetsutdanning, gjerne med helsefaglig tilleggskompetanse.

Søkere med annen relevant utdanning og solid praksis kan også komme i betraktning.

 • Solide IT-kunnskaper/-ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Erfaring/praksis

 • Erfaring fra kommunal helse – og omsorgstjeneste og/eller fra spesialisthelsetjenesten vil være en fordel
 • Erfaring med saksbehandling vil være en fordel
 • Erfaring med bruk av saksbehandlerverktøyet og journalsystemet Gerica vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Du skal kunne:

 • være strukturert og nøyaktig, samtidig som du er effektiv.
 • være med som en pådriver i utviklingen av helse- og velferdskontoret
 • yte service, bygge tillit og samspille godt med brukere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere
 • tenke nytt og skape oppslutning om endringer

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning via KLP
 • Muligheter for kompetanseutvikling
 • Lederstøtte og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for selvstendig arbeid

Øvrig informasjon

Tilsetting skjer på vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement, herunder 6 mnd. prøvetid.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef for helse og velferd Svein Olav Johnsen, tlf. 72 40 30 29 / 94 80 96 15 eller assisterende kommunedirektør Bodil Brå Alsvik, tlf. 91 31 12 48.

StillingsID: 1326

Søknadsfrist