Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal - kreativ og raus

Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen.

Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.

Midtre Gauldal kommune skal styrke aktivitørtjenesten.

I den forbindelse lyses det ut 3 stillingshjemler på 50 % stilling ved bo og dagsentrene på Singsås, Støren og i Soknedal.

Vi søker etter deg som er en ildsjel og som brenner for å fremme aktivitet, trivsel og god helse i befolkningen i Midtre Gauldal. Vil du være med på å skape en aktiv og meningsfull hverdag for kommunens eldre?

 

Enhet for Pleie og omsorg har nå ledig

ID 1252 – Faste stillinger - Inntil 150 % stillingshjemmel for Aktivitører, eller andre med spesiell interesse for og/eller erfaring fra aktivisering av eldre/personer med demens

Det er ledig 3 stillingshjemler som aktivitør, som vil bli fordelt med 50 % stilling ved bo og dagsentrene på Singsås, Støren og i Soknedal.

Stillingene kan eventuelt kombineres, enten som 2 aktivitørhjemler i inntil 100 % stilling, eller med annen mindre stilling. Stillingshjemlene kan fordeles på inntil 3 ansatte. Vennligst oppgi i søknaden hvor stor stilling du kan tenke deg.   

Det skal opprettes et formelt samarbeid i team bestående av kommunens aktivitører, og aktivitørene ved Midtre Gauldal sykehjem og Budal Bo og dagsenter skal også inngå i teamet.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge fellesaktiviteter på og utenfor bo og dagsentrene sammen med det øvrige personalet
 • Drive aktiviteter selvstendig med beboerne
 • Være ansvarlig for at det organiseres velfungerende aktivitetstilbud ved bo og dagsentrene
 • Ha kontakt og dialog med pårørende
 • Kontaktperson mot frivillige
 • Kontaktperson mot andre samarbeidsparter, interne og eksterne
 • Ha fokus på livsglede, og være en pådriver for arbeid med metodikken
 • Bidra til å opprette og vedlikeholde facebookside
 • Bidra ved innkjøp av diverse utstyr mm
 • Gjennomføre nødvendig opplæring og delta i legemiddelhåndtering ved behov
 • Delta i samarbeidsforum med de andre aktivitørene i Midtre Gauldal kommune, og bidra til å planlegge felles aktiviteter på tvers av enheten
 • Ta imot elever, studenter og lærlinger, og bidra med veiledning og oppfølging
 • Sette opp årshjul med planlagte aktiviteter, publisere ukes- og månedsplaner

Kompetanse:

 • Fortrinnsvis fagutdanning som aktivitør
 • Søkere med annen relevant utdanning kan også komme i betraktning
 • Relevant erfaring fra området aktivisering av eldre kan kompensere for utdannelseskravet
 • Det er ønskelig med kompetanse om- og erfaring med arbeid med personer med demens
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IT-kunnskaper
 • Personlig egnethet, engasjement og erfaring, kunnskap og ferdigheter vil bli sterkt vektlagt.
 • Annen kompetanse, kunnskap og ferdigheter som vil kunne bli vektlagt kan f.eks. være innen områdene sang, musikk, kunst, håndverk, kultur, kosthold, matlaging, fysisk aktivitet og bevegelse.

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er engasjerte og evner å inspirere og involvere andre
 • Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • Trives med å jobbe alene og selvstendig som fagperson, men som også liker å jobbe i team og utvikle tjenester i samarbeid med andre
 • Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte, brukere, pårørende og frivillige
 • Har gode kommunikative ferdigheter
 • Har gode evner til samarbeid og samspill, og en generelt god relasjonskompetanse
 • Ser brukernes egne ressurser og tenker forebyggende i sitt arbeid.
 • Har interesse for faget og arbeid med eldre
 • Setter bruker og livsglede i fokus
 • Like friluftsliv og liker å være i aktivitet
 • Har interesse for å bli kjent i nærområdet og med turmulighetene i kommunen
 • Har stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Er gode på å planlegge
 • Er løsningsorienterte
 • Er ansvarsbevisste og lojale
 • Er kreative og initiativrike
 • Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Menn oppfordres til å søke på stillingene
 • Dersom du har kunnskaper og ferdigheter vi ikke har tenkt på og som du mener kan være et verdifullt bidrag til aktivitørtjenesten, så fortell oss gjerne om dette i søknaden.

 

Øvrig informasjon:

Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Arbeidstid vil fortrinnsvis være på dagtid, men det må påregnes noe kveldsarbeid og arbeid på enkelte helge- og helligdager.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder Kristin Grindstuen, tlf. 72 40 31 96 / 91 30 59 38

Registrer søknaden elektronisk.

Søknadsfrist