Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal – Kreativ og raus

Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.

Enheten har nå ledig fast sykepleierstilling. Per tiden har stillingen arbeidstid organisert i ordinær turnus, men med langvakt helg hver 6. helg.

 ID 1289 - Fast 100 % Sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdelinger for funksjonshemmede – F.o.m. 01.12.19

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig/miljøfaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, veiledning, opplæring, praktisk bistand og tilrettelegging, hjelp til egenmestring
 • Arbeid med utarbeidelse av individuelle tiltak og oppfølging av disse
 • Primærkontaktansvar for en eller flere brukere
 • Utøvelse av helse- og omsorgstjenester i samsvar med enkeltvedtak
 • Medikamenthåndtering
 • Ansvarlig for koordinering og oppfølging av sykepleierfaglig arbeid og medikamenthåndtering i hele Avdelinger for funksjonshemmede.
 • Arbeid med å utarbeide, integrere og revidere hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer
 • Faglig utviklingsarbeid og veiledning av kollegaer/studenter
 • Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter

Kompetanse:

 • Krav om sykepleierutdanning og autorisasjon. Det søkes fortrinnsvis etter sykepleier, men søkere med vernepleierutdanning vil kunne komme i betraktning.
 • Ønske om erfaring fra lignende arbeid
 • Ønske om erfaring/kunnskap i.f.t. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kap. 9, alternativ kommunikasjon og generelt miljøarbeid.   
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søker må ha førerkort

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere
 • Som har brukere og faglighet i fokus
 • Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer
 • Er ansvarsbevisste og lojale
 • Har evne til samarbeid og samspill
 • Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking

Øvrig informasjon:

Per tiden har stillingene arbeidstid organisert i ordinær turnus, men med langvakt helg hver 6. helg.

Stillingen ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingen skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg.  Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger.

Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.

Før tiltredelse i stillingene vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Jorun Marie Svardal, tlf. 72 40 32 31

Registrer søknaden elektronisk via lenken under.

ID 1289

Søknadsfrist