Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal - Kreativ og raus

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.

Enheten har nå ledig

ID 1211 – Fast 100 % stilling som avdelingsleder i Enhet for Pleie og omsorg, p.t. ved Midtre Gauldal sykehjem – F.o.m. snarest

Enhet for Pleie og omsorg er under stadig utvikling, og stillingen vil kunne gi muligheter for nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder i fremtiden.

Kvalifikasjonskrav:

  • Sykepleierutdanning og autorisasjon
  • Det er ønskelig med videreutdanning og/eller arbeidserfaring innenfor geriatri eller psykiatri
  • Påbegynt eller fullført relevant formell videreutdanning i ledelse
  • Arbeidserfaring som leder

-     Det er ønskelig med erfaring innenfor områder som saksbehandling, ressursstyring, lov og avtaleverk, turnus og arbeidstidsordninger, fravær og nærværsarbeid, konflikthåndtering, HMS, internkontroll og kvalitetssikring

-     Det er ønskelig med bred arbeidserfaring, gjerne både fra sykehjem og hjemmetjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester

-     Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i somatisk sykehjemsavdeling, fortrinnsvis med demensomsorg

-     Søker må ha gode formelle kunnskaper i norsk, og kunne utrykke seg godt både muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver

- Daglig oppfølging av fag, personale og økonomi i avdelingene

- Stå for effektiv ressursstyring, faglig kvalitet og et helhetlig tjenestetilbud til brukerne

- Drive nærledelse og fagutvikling for enheten

- Tett samarbeid i lederteam med fokus på helhetlig pasientforløp og morgendagens omsorg

- Koordinering internt i kommunen og samhandling med spesialisthelsetjenesten

- Personal og økonomiansvar for avdelingen

- Holde seg faglig oppdatert

- Det forventes at den som tilsettes deltar i lederutdanning i kommunal regi, eller annen på forhånd avtalt lederutdanning

- Stillingen rapporterer til enhetsleder og vil ha en sentral rolle i utvikling av enhetens og kommunens fremtidige oppgaver og ansvar

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider med evne til å:

- Være en tydelig leder med gode kommunikasjons og samarbeidsevner

- Kommunisere tydelige forventninger, gi tilbakemeldinger og anerkjennelse

- Være selvstendig, ha høy arbeidskapasitet med initiativ og gjennomføringsevne.

- Være utviklingsorientert, løsningsorientert og endringsvillig.

- Ha evne til å samhandle og bygge tillit med godt samspill med pasienter/brukere, pårørende, medarbeidere, tillitsvalgte og andre samarbeidsparter
- Være fleksibel og tilpasningsdyktig
- Kunne tenke kreativt og nytt, og skape oppslutning om endringer
- Legge til rette for læring og utvikling, gjennom å involvere og gi ansvar til medarbeidere

Vi tilbyr:

  • Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag
  • Selvstendig og spennende lederutfordringer i en enhet i utvikling og omstilling
  • Muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap
  • Fast arbeidstid p.t. på dagtid, mandag til fredag
  • Lønn etter avtale

Ansettelsen skjer på de vilkår som fremgår av de gjeldene lover, reglement og tariffavtale. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Tiltredelse etter avtale. Det er ønskelig at den som tilsettes starter opp allerede i oktober, for å få til en god overlapping med nåværende avdelingsleder.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder, i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Enhetsleder Pleie og omsorg, Kristin Grindstuen, tlf. 72 40 31 96 / 91 30 59 38

Registrer søknaden elektronisk.

Søknadsfrist