Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Bli med på laget! Som enhetsleder får du et spennende samfunnsoppdrag i å videreutvikle dagens enhet til en drivende kraft i arbeidet med økt attraktivitet og bolyst. 2.gangs utlysning.
Støren

Enheten har 33 ansatte og er lokalisert henholdsvis på rådhuset og ved Gauldal skole- og kultursenter. Enheten har et bredt ansvarsområde: kultur, idrett og fritid, kulturskole, bibliotek, Støren kulturhus og kino, overordnet samfunns- og arealplanlegging, byggesak, klima/miljø/forurensning, utvikling av landbruket med jord, skog, vilt og andre tilgrensende næringer, samt motorferdsel, kartdatabaser/planregister oppmåling, matrikkel og adressering.

Enheten har en nøkkelrolle i at kommunen skal lykkes med å skape mer aktivitet, attraktivitet og arbeidsplasser. Enheten har store og viktige forvaltningsoppgaver overfor innbyggere, lag/foreninger og næringsliv, samt at enheten tilbyr viktige kulturtjenester og støtter opp under lag/foreninger.

Som enhetsleder får du et spennende samfunnsoppdrag i å videreutvikle dagens enhet til en drivende kraft i arbeidet med økt attraktivitet og bolyst. For å få til dette kreves helhetlige og brukerorienterte tjenester på tvers av kultur, forvaltning og utvikling. Enheten forventes å bidra til god samhandling innad i kommuneorganisasjonen og stadig tettere dialog med aktører i lokalsamfunnet.  Enhetsleder har resultatansvar for fag, økonomi og personal, og rapporterer til kommunalsjef samfunn.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Styrke kommunens samfunnsutviklerrolle og sørge for nødvendig samarbeid og samspill internt i enheten, mellom enheten, andre enheter og mellom enheten og eksterne samarbeidspartnere for å bygge opp om dette.
 • Fornye, kvalitetssikre og effektivisere måten tjenestene produseres og leveres på
 • Sørge for å få på plass en strategi for utvikling av kulturområdet, og en konkret oppfølging av strategien i handling.
 • Sørge for en tydelig og effektiv organisering av enheten som understøtter medarbeiderdrevet innovasjon.
 • Utarbeide saksframlegg til folkevalgte organer.
 • Fremme og delta i utviklingsarbeid både på enheten og innad i kommunen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning innenfor ett eller flere av enhetens ansvarsområder
 • Formell lederutdanning, men solid ledererfaring kan erstatte utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Ferdigheter i bruk av digitale verktøy

Erfaring/praksis

 • Kjennskap til og interesse for de fagfeltene du vil få ansvaret for
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og krav til god forvaltningsskikk og saksbehandling.
 • Ledererfaring
 • Økonomisk forståelse er en forutsetning

Personlige egenskaper

Vi leter etter en leder som

 • har lederegenskaper
 • har gjennomføringskraft, dvs. kan ta beslutninger og gjennomføre disse i tråd med vedtatte mål og rammer.
 • har evne og vilje til helhetlig og strategisk tenkning, samtidig som du setter kraft bak løsninger og oppnår resultater.
 • er tydelig, men kan skape trygghet og tillit internt og eksternt.
 • har evne til å skape vi-følelse og et mestringsbasert klima blant ansatte.
 • er en god formidler, har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • har god forståelse for samspillet mellom politikk, ledelse og fag.

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i en kommune som jobber hardt for en positiv samfunnsutvikling.
 • Konkurransedyktig lønn for riktig person, pensjonsordning og fleksibel arbeidstidsordning
 • Muligheter for kompetanseutvikling og samhandling i et ledermiljø med motivasjon for å lykkes sammen.

Interessert?

Midtre Gauldal kommune har 12. selvstendige enheter. Enhetsleder rapporterer direkte til kommunedirektøren. Denne enheten inngår sammen med Enhet for eiendom og kommunalteknikk, i kommunalsjefsområdet «samfunn».

Tilsetting i stillingen skjer på vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement, herunder 6 mnd. prøvetid.

Spørsmål om stillingen rettes til kommunedirektør Alf Petter Tenfjord, tlf. 918 70 553 eller assisterende kommunedirektør Bodil Brå Alsvik, tlf. 913 11 248.

 

midtre gauldal

Midtre Gauldal er et naturlig knutepunkt i Trøndelag og her møtes både E6, FV30, Dovrebanen og Rørosbanen. Støren markerer det ene endepunktet av Trønderbanen og enda bedre kollektivtilbud og ny firefelts E6 er under regulering. Støren ligger kun litt over en halvtime fra Trondheim.

Midtre Gauldals ambisjon er mer aktivitet, attraktivitet og arbeidsplasser i kommunen vår. Vi ønsker å legge til rette for og stimulere til nytenking og innovasjon, og innbyggere og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende. Midtre Gauldal har fått status som omstillingskommune i perioden 2022-2027, og i de neste årene skal kommunen tilrettelegge for og sikre 300 nye arbeidsplasser gjennom utvikling av eksisterende næringsliv, nyetableringer og en storstilt utbygging av bolig-/næringsareal og infrastruktur. Jord- og skogbruk er viktige næringer for kommunen, og for å sikre bosetting.

Viktige særtrekk og kvaliteter i Midtre Gauldal er et aktivt kulturliv og ikke minst mulighetene for et aktivt friluftsliv. Forollhogna nasjonalpark ligger i kommunen vår og landets beste lakseelv, Gaula, renner gjennom kommunen. Det er store fjell-/utmarksområder som er lett tilgjengelig i alle deler av kommunen. Nettopp muligheten for et aktivt friluftsliv oppleves som en kvalitet ved å bo i Midtre Gauldal.

Velkommen til kommunen vår.

 

Søknadsfrist

Søknadsskjema