Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Har du lyst til å lede vårt team innen samfunns- og næringsutvikling?

Kommunen er for tiden i gang med store og interessante utviklingsoppgaver knyttet til samfunns- og næringsutvikling, med særlig fokus på utvikling av kommunesenteret Støren og næringsområdet Støren Sør.

Enheten har i dag 12 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø med ansvar for utviklingsarbeid innenfor kommuneplanlegging og næringsrådgivning, behandling av saker knyttet til reguleringsplaner, byggesak, kart og oppmåling, samt jord- og skogbruk/ naturmangfold og klima- og miljø. Klima- og miljøarbeid vil bli et særskilt satsningsområde framover. Organisasjonsstrukturen i kommunen vurderes kontinuerlig, og det vil kunne bli aktuelt å legge flere fagområder til denne enheten.

Enhetsleder har det overordnede ansvaret for fag, økonomi og personal. Dette innebærer ansvaret for samordning og prioritering av oppgaver innenfor enhetens ansvarsområde, samt nødvendig samarbeid og koordinering med andre enheter som har en rolle i arbeidet med samfunnsutviklingen i Midtre Gauldal. Det arbeides med å videreutvikle kommunens samspill og dialog med innbyggerne, og enhetsleder vil få en sentral rolle i dette arbeidet.
Midtre Gauldal kommune deltar i Trondheimsregionen og har sluttet seg til felles strategisk næringsplan og interkommunal arealplan for regionen.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • langsiktig og strategisk planlegging innenfor enhetens fag-/ ansvarsområder
 • kvalitetssikring og kontinuerlig utvikling innenfor enhetens fag-/ ansvarsområder
 • bidra i ivaretakelsen av kommunens samfunnsutviklerrolle og sørge for nødvendig samarbeid og samspill med interne og eksterne samarbeidsparter
 • bidra aktivt i kommunens omdømmearbeid
 • personal- og økonomiledelse
 • ansvar for saker til politiske behandling

Ønsket kompetanse

 • minst 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning innenfor et eller flere av områdene overordnet arealplanlegging, samfunnsutvikling, naturforvaltning, klima og miljø eller liknende. Juridisk kompetanse vil være en fordel, men er ikke et absolutt krav
 • formell lederutdanning, men solid og relevant ledererfaring kan erstatte utdanningskravet
 • god kunnskap om IKT som verktøy for styring og kommunikasjon
 • økonomisk forståelse er en forutsetning
 • solid erfaring med arbeid innenfor relevante fagområder i offentlig eller privat sektor, deriblant planarbeid med utgangspunkt i relevant lovverk
 • ledelseserfaring, helst fra offentlig sektor

Personlige egenskaper
Vi ser etter en entusiastisk leder som har evne til helhetlig og strategisk tenking, og du må like å være leder og drive utviklingsarbeid. Du synes helheten i kommunen er spennende, samtidig som du er opptatt av utvikling og driftseffektivitet innenfor tjenestene du har et særlig ansvar for. Du må ha lyst til å være med på å skape gode forutsetninger for at alle medarbeidere kan arbeide systematisk og målrettet til beste for kommunens innbyggere. Du trives i samspillet mellom politikk og administrasjon. Du jobber systematisk og har gjennomføringskraft samtidig som du er serviceinnstilt.
Vi forventer at du sørger for et tett og konstruktivt samarbeid med øvrige kommunale enheter om oppfølging av politiske vedtak og slik at innbyggerne får oppleve en samkjørt kommunal administrasjon.

Vi tilbyr

 • konkurransedyktig lønn, pensjonsordning og fleksibel arbeidstidsordning
 • muligheter for kompetanseutvikling
 • lederstøtte og godt arbeidsmiljø
 • mulighet for selvstendig arbeid

Interessert?
Kommunesenteret Støren ligger 45 minutters kjøretur fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for både E6/ Rørosveien og Dovrebanen/ Rørosbanen. Støren er et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros, og her er bedrifter innen områdene næringsmiddel og trelast lokalisert sammen med bedrifter innen andre næringer.

Kommunen har et mangfoldig organisasjonsliv, og det ligger godt til rette for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver og Forollhogna nasjonalpark utgjør en stor del av kommunens samlede areal.
Gauldal skole- og kultursenter er et kraftsentrum for opplæring og kulturformidling i hele regionen.

Midtre Gauldal er en 2- nivå kommune og har 12. selvstendige enheter.

Enhetsleder rapporterer direkte til kommunedirektøren.

Tilsetting i stillingen skjer på vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement, herunder 6 mnd. prøvetid.

Spørsmål om stillingen rettes til kommunedirektør Alf Petter Tenfjord, tlf. 918 70 553 eller assisterende kommunedirektør Bodil Brå Alsvik, 913 11 248. Du kan også kontakte vår rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186 for en uforpliktende samtale.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.

Søknadsfrist