Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Skal du kjøre snøscooter eller ATV i utmark, må du søke om tillatelse og få løyve først.

Søk om skuterløyve, scooterløyve, på nett her.

Les mer om betingelsene under her.

Krav til søknaden

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og fullstendig adresse på søker eller den dispensasjonen skal gjelde
 • For søknad om transport av bagasje og utstyr til egen hytte skal det opplyses hvem som er eier(e), og hvilken tilknytning søker har til eier av hytte. Som hytteeier regnes den/de som er hjemmelshaver på den enkelte hytte (den/de som er hjemmelshaver)
 • Opplysninger om kjøretøytype (snøscooter/ATV etc)
 • Formålet for transportbehovet
 • Startpunkt og endepunkt/gbnr skal oppgis.
 • Tidsrom/tidspunkt for kjøring
 • Antall turer det søkes om.
 • Dato og underskrift

Vedlegg til søknaden:

 • Detaljert kart med inntegnet kjørestrekning (etablert løypenett skal i størst mulig grad benyttes)
 • Bekreftelse på leieforhold og tidsrom/tidspunkt når det søkes om kjøring til leid hytte
 • Utvidet behov for informasjon/formål ved barmarkskjøring
 • Ved leie av hytte på åremål legges kopi av leiekontrakt ved søknaden
 • Legeattest dersom det søkes etter § 5 b) 

 

Beskrivelse

Bruk av motorkjøretøy i utmark er ikke tillatt uten tillatelse fra kommunen.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Kommunen (eller statsforvalteren) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Behandling av søknad

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsvedlegg
 • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
 • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
 • Kart som viser kjøretraseen
 • Eventuell dokumentasjon av særlig behov
Søknadsfrist

Søknaden må sendes i god tid.

Kriterier

Når kommunen vurderer åpning for ferdsel, enten gjennom forskrift eller vedtak, er det hensynet til naturen, verneområder, hekkeområder, terrenginngrep, støy og ulempe for friluftsliv som skal ligge til grunn for vedtaket.

Lover

Lover

Se blant annet naturmangfoldloven § 7 og småbåtloven §§ 38, 39 og 40.

Se også motorferdselsloven § 4, 4a og § 5, havne- og farvannsloven §§ 7 og 8, og plan- og bygningsloven §§ 11-7, 11-11 og 12-7.