Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Liøya næringsområde i Midtre Gauldal

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Liøya næringsområde i Midtre Gauldal. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Midtre Gauldal kommune.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 04.07.17

Planområdet ligger vest for Støren sentrum, mellom E6 og den kommunale vegen Liøya (gamle E6). Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for ny og eksisterende næringsvirksomhet. Planarbeidet skal omfatte feltene AN1 og AN-F3 i kommunedelplan Støren, samt kommunal veg (tidligere E6), som ligger nord for de nevnte feltene. Planområdet skal reguleres til næringsformål (næringsbebyggelse, industri, lager etc.). Her kan du se et kart som viser avgrensning av planområdet.

Planstatus
Planområdet er avsatt til næringsbebyggelse i vedtatt kommunedelplan for Støren. Bestemmelsene til kommunedelplanen krever at det utarbeides detaljplan for AN_F3. som viser intern infrastruktur, tomteinndeling, parkering og nærmere angitt utnytting av arealene.

Det foreligger en reguleringsplan fra 2010, Liøya, som hovedsakelig regulerer planområdet til næringsvirksomhet. To boligeiendommer i privat eie inngår og er regulert til boligformål.

Det må vurderes hvordan planarbeidet skal forholde seg til planforslaget for ny E6. Planforslaget var på høring sommeren 2016, men er ikke sluttbehandlet. Planavgrensning for Liøya næringsområde er lagt midt i atkomstvegen Soknesøran, som går parallelt med E6.

Utredningsbehov
Det forutsettes at planforslaget i hovedsak vil være i samsvar med kommunedelplan Støren, og Midtre kommune har ut fra dette avgjort at det ikke kreves konsekvensutredning. Virkninger av planforslaget vil bli og vurdert i planbeskrivelsen ut fra kjent kunnskap. Planarbeidet skal legge opp til utbygging, og utløser dermed krav om risiko- og sårbarhetsanalyse.

Innspill til planarbeidet sendes innen 1. september (grunnet endring av planomriss) til:

post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret v/ Leif Conradi Skorem, tlf. 72 40 81 67 eller til Midtre Gauldal kommune v/ Ingvar Hanshus, tlf. 72 40 31 20.