Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Reguleringsplan for Hauka gjenvinningsanlegg til offentlig ettersyn

Utvalg for Næring, plan og miljø (NPM) har i møte den 04.06.2018, sak 69/18, vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10: 50272016016 Reguleringsplan for Hauka gjenvinningsanlegg.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 14.01.19

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for deponering av ordinært avfall som restavfall fra husholdninger hvor våtorganisk avfall er sortert ut, restavfall fra næring, forurenset jord, inert avfall og farlig avfall etter gitte retningslinjer.

Planforslaget omhandler også infrastruktur til det ønskede deponiet, herunder vann- og avløpsanlegg, kjøreveg og annen veggrunn – grøntareal.

Selve deponiet er angitt med et bestemmelsesområde med formålet LNFR. Planområdet omfatter deler av eiendommene gbnr 61/1 og 1631/6 og ligger mellom FV 6560 og Ramstadsjøen i Hauka. Reguleringen omfatter et areal på 108 daa.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved enhet for
Næring, plan og forvaltning. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no

Høringsfrist 28. februar 2019