Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Reguleringsplan Furukollen og Olaplassen – kunngjøring av den delen av planen som ble vedtatt

Kommunestyret har i møte den 20.09.2018 (sak 56/18), i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 12, vedtatt deler av reguleringsplan 5027 1648013

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 05.10.18

Kommunestyret har i møte den 20.09.2018  (sak 56/18), i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 12, vedtatt deler av reguleringsplan 5027 1648013. Som følge av innsigelse kan ikke formålene BRU1, SV1 Og SVG (med tilhørende bestemmelser) tas i bruk til de angitte formålene. (Vedlagte kartskisse synliggjør områder unntatt rettsvirkning. Planbestemmelser unntatt rettsvirkning er merket med rød tekst i vedlegget).

Vedtatt plan legger til rette for steinbrudd/masseuttak i (BRU2), Steinbrudd (BRU3), skytebane (BSK) samt annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – massedeponi (BAB1). Planen legger opp til at eksisterende adkomstvei til Furukollen opprettholdes og at denne fortsatt skal være adkomstvei til skytebanen. Inntil videre (i en begrenset periode på inntil to år etter at det er gitt driftskonsesjon) vil veien også bli brukt til å frakte pukk ut av steinbruddet.

Planområdet ligger vest og nord for Engan og Støren, og utgjør et areal på ca. 662 daa.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages av parter eller de med rettslig klageinteresse. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kunngjort.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf.pbl.kap 15 via epost: postmottak@mgk.no