Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering på koronasituasjonen 17.12

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

8 nye smittede i går og 7 så langt i dag.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 17.12.21

Logo

​​​​​​Summen av smitte, karantene og fravær gir en krevende kommunal tjenesteproduksjon spesielt i noen av skolene og i en barnehage. 

Situasjonen

Noe økt smittetrykk denne uka, med 11 positive tirsdag, 14 positive onsdag, 8 i går torsdag og 7 positive så langt i dag. Dette fører også til mye trykk på PCR-tester (53 i dag) og selvtesting. Som kommunelegen har vært tydelig på tidligere, er smitteveiene nå like viktig som antallet smitte. Fortsatt ser vi et mønster hos oss med for en stor del kjente smitteveier. 

Hele kommunens tjenesteproduksjon er nå definert på gult risikonivå med en krevende situasjon (se under). Akkurat nå er det skolene i Soknedal, Singsås og Støren barneskole som er mest berørt, og her er det tatt grep bl.a. gjennom hjemmeskole for noen trinn. Støren barnehage er også berørt. 

Kriseledelsen har utfra smittesituasjonen og personellsituasjonen, oppjustert kommunens situasjon fra «anstrengt» til «krevende». Vurdering av risiko og tiltak gjøres løpende.

Kommunens situasjon og hvordan vi jobber

Nye karanteneregler fører til flere i karantene, noe som berører arbeidsgivere inkl. kommunen selv gjennom fravær. I tillegg til pandemi og at vi får ansatte som er smitta og i karantene, har som nevnt tidligere sykefraværet/annet fravær i kommunen vært høyt over flere uker. Noe kan løses gjennom hjemmekontor, men for tjenester der den ansatte må møte brukeren så må vi gjøre endringer i måten vi gir tjenestene på. Dette også fordi det er krevende å få tak i vikarer. 

Som tilbyder av lovpålagte tjenester til innbyggerne, gjør kommunen sitt ytterste for å opprettholde tjenestene til enhver tid. Det kommunen gjennom våre ledere i enhetene, kriseledelse inkl. kommunelege da gjør er: 

  • konkrete risiko- og sårbarhetsanalyser for hver dag, dvs. hvilken situasjon har vi på bemanningssiden, hvilke grep kan vi ta, hva er konsekvensene av det opp mot lovverk og forventninger og hvem blir berørt. Utfra ROS-analyser tar vi konkrete grep og varsler brukerne så langt vi klarer. 
  • vi skal skjerme barn og unge og sårbare grupper, så langt som mulig.
  • vi driver kontinuitetsplanlegging, dvs. legger planer for hvordan vi over tid kan opprettholde kritiske funksjoner ved stort personellfravær.
  • vi spør innbyggerne om de kan hjelpe oss for å avlaste kommunens ansatte
  • I situasjoner der vi tar ned tjenester, har vi plikt til å opprettholde tilbud (for eksempel på skole og barnehage) til samfunnskritisk personell.

Total sett er det kriseledelsens vurdering at vi har en krevende situasjon. Tjenestene våre er påvirket og det gjøres tilpasninger, men befolkingen kan ha trygghet for at vi opprettholder det tjenestetilbudet er pålagt å ha. Kriseledelsen har også planer for å takle ytterligere forverring av situasjonen dersom det skulle skje. 

Smittesituasjonen og pandemien - hva gjør den med oss?

Vi står i en krevende situasjon og går også inn i en høytid. Vi ønsker å knytte noen kommentarer til at vi opplever at uro-faktoren nå har økt litt, av mange og sammensatte grunner. 

Som kommune har vi ansvar for tjenesteproduksjon, men vi har også en rolle i hvordan samfunnet som sådan fungerer. Pandemien gjør noe med oss alle. Mange i næringslivet kjenner naturlig nå på utrygghet for sine ansatte og hvordan økonomien går. De er helt avhengig av hvordan nasjonale politikere stiller opp med kompensasjonsordninger. All frivillighet og kulturliv opplever begrensninger i sitt tilbud og dermed mister mange sosiale arenaer vi trenger. Som innbyggere er vi opptatt av hvordan det går med oss selv, familie og nærmiljø. Det skaper utrygghet at det er smitte i skole og barnehager, og vi får alle dilemmaer inn mot tryggheten vår. Kan mine barn gå i barnehage og på skole nå? Bør de det osv? Hvorfor er ansatt x i kommunen på jobb, var ikke den personen smitta? 

Pandemien har virka slik og gjør det også nå, at vi alle mister noe trygghet og forutsigbarhet. Dette kan gjøre oss urolige og skape bekymringer for egen og andres helse og velbehag, og for noen også angst. Dette forsterkes av at det snart er jul, som vi så gjerne ønsker skal fylles av ro, glede, samvær og fellesskap.

Som individ har vi ulike terskler for hva vi opplever som vanskelig og når vi havner i en «krise».  Som fenriken i Kompani Lauritzen på TV2 sa, det er forskjell på «skummelt og farlig». Som kommune og profesjonell aktør med krav til planer og handling, forholder vi oss til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps definisjoner av risiko og krise og håndterer situasjonen utfra det. 

Som kommune vil vi oppfordre alle til raushet og forståelse. Situasjonen rammer oss alle. Det gir en fellesskapsfølelse og det er svært mange eksempler på gode initiativ og medmenneskelige handlinger der innbyggerne hjelper hverandre. Innbyggerne hjelper også kommunen, ved å ta vaksine, hente litt tidligere fra barnehage, at en er hjemme mens den andre foreldre som er helsepersonell kan gå på jobb osv. 

Det kan i disse dager bli gitt tydelig beskjeder fra oss som kommune rundt smittevernstiltak. For eksempel er ikke karantene  nødvendigvis ønsket, men nå er det sammen med vaksine vårt viktigste våpen mot å stoppe smittespredning. 

Takk til våre ansatte og ledere som gjør så godt de kan i en krevende situasjon, og takk til dere innbyggerne som følger råd/veiledninger/regler og for at dere har et ekstra blikk til hverandre og «naboen» som trenger hjelp og støtte. 

Dialog med næringsliv og kultur/idrett

Kraftfulle smitteverntiltak har konsekvenser. Sammen med Næringsforeningen planlegger kommunen et møte med næringslivet mandag 20.12 for å høre hvordan de opplever situasjonen og hvordan de ser på nasjonale støtteordninger som er innført/er på vei.

Videre ønsker kommunen å møte kulturlivet/idretten for å høre på deres situasjon. Et møte her planlegges etter formannskapsmøtet den 6.1