Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Offentlig ettersyn - Kommunedelplan Singsås - Forsetmo

Kommunestyret har i møte den 20.06.2016, sak 49/16 vedtatt at deler av forslag til kommunedelplan Singsås – Forsetmo (planid.16482015003) skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på begrenset høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15.

Nyhet Publisert av Webmaster , 12.07.17

Hele planforslaget har tidligere vært på høring i perioden 15.12.2015 – 08.02.2016. Nåværende høring vil derfor kun omfatte de endringer/justeringer som er gjort i kommunestyrets vedtak, sak 49/16.

Endringene/justeringene i henhold til kommunestyrets vedtak omfatter:
-        Utvidelse av Singsås kirkegård sørover fra dagens kirkegård
-        Gang- og sykkelvei legges inn kommunedelplanen sør for Gaula mellom Kirkvolløyen i øst og Strinda i vest 
-        Omdisponering av 1,5 daa areal til bolig i Singsås
-        Supplering i bestemmelser som følge av vedtak (merket rødt i dokument: planbestemmelser)

Det vises til vedlagt dokumenter: «Saksframlegg» og «KSvedtak_200616_kart» for å få en nærmere oversikt over vedtaket. Det vises for øvrig til planforslaget med tilhørende dokumenter i sin helhet.

Angående vilkår for egengodkjenning til område BF – F1 (omtalt i saksframlegg - vedtak sak 49/16), er det gjennomført mekling mellom Fylkesmannen (FM) i Sør – Trøndelag og Midtre Gauldal Kommune (MGK) i møte den 05.10.2016. Politisk ledelse i MGK og FM har kommet frem til en omforent løsning. Det foreligger imidlertid foreløpig ikke noe endelig politisk beslutning i etterkant av meklingen. Rådmannen har vurdert det som hensiktsmessig å avvente endelig behandling i Kommunestyret inntil den begrensete høringen er avsluttet, og dermed få et samlet planforslag frem til endelig politisk behandling. 

Merknader og uttalelser til endringer i planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved Enhet for Næring, Plan og Forvaltning. Fortrinnsvis via e-post: postmottak@mgk.no

Høringsfrist 24. august 2017