Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Melding om vedtak - fv30 - delstrekning Bonesøyan

Kommunestyret har vedtatt å oppheve plankart R06 og R07 som omhandler delstrekningen Bonesøyan.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 23.04.24

Utsnitt av kart
Illustrasjon - utsnitt av plankart Bonesøyan

Kommunestyre vedtok den 18.04.2024, i sak 21/24, å oppheve plankart R06 og R07, som omhandler delstrekning Bonesøyan (planid. 2020 004)

Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret i Midtre Gauldal

  1. finner grunn til å ta klagen på detaljregulering FV 30 Aunan-Hindbjørga delvis til følge.
  2. Vedtar at plankart med benevnelsen «Bonesøyan R06 og R07» tas ut av planen. Fylkeskommunen må gå i dialog med gårdeier og finne en omforent løsning på plassmangel rundt driftsbygningen på gbnr. 28/1.

Du kan se alle plandokumentene og vedtaket fra kommunestyre i kommunens planregister:
https://www.mgk.no/tjenester/planer/planregisteret

Klageadgang

Du kan klage på vedtaket innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Eventuelle klage kan sendes til postmottak@mgk.no,

eller til

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren

Vennligst oppgi saksnummer 2022/430 når du tar kontakt med oss.