Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering - E6 Skogheim-Fossum

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny 4-felts E6 på strekningen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.08.22

Illustrasjonsbilde
(Illustrasjonsbilde - utsnitt fra plankartet)

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 har Midtre Gauldal kommunestyre i møte den 07.04.2022, sak 22/22 vedtatt detaljregulering av E6 Skogheim-Fossum, planid. 2020 001.

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny 4-felts E6 på strekningen.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse samt andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig her og i kommunens planregister.

Erstatning/ innløsning

Krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om erstatning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Eventuelle klager

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningsloven § 1-9 jf. samme lov § 12-12 tredje ledd.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 04.09.2022. 

Eventuell klage sendes Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune 
Postmottak, Rørosveien 11
7290 Støren

eller til: postmottak@mgk.no  

For øvrig vises det til forvaltningsloven §§ 28-32 om klage, samt § 36 om dekning av saksomkostninger.