Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunedelplan Singsås – Forsetmo – Begrenset høring angående areal til grav- og urnelund

Kommunestyret har i møte den 28.09.2017, sak 50/17 vedtatt at deler av forslag til kommunedelplan Singsås – Forsetmo (planid.16482015003) skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på begrenset høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15.

Nyhet Publisert av Siri Solem , 04.10.17

Hele planforslaget har tidligere vært på høring i perioden 15.12.2015 – 08.02.2016 samt i perioden 12.07.2017 – 24.08.2017. Nåværende høring vil kun omfatte de endringer/justeringer som er gjort i kommunestyrets vedtak, sak 50/17.

Endringene/justeringene i henhold til kommunestyrets vedtak omfatter:

  • Område GU-F2 – grav- og urnelund på Singsås sendes på begrenset høring og offentlig ettersyn (se saksframlegg - KS sak 50/17).
  • Ny gang- og sykkelvei sør for Gaula mellom Kirkvolløyen i øst og Strinda i vest legges inn i kartet som følge av vedtaket (kart og bestemmelser er ikke teknisk oppjustert før denne begrensete høring)
  • Vilkår for egengodkjenning er imøtekommet for BF-F1 (kart og bestemmelser er ikke teknisk oppjustert før denne begrensete høring)
  • Et areal på 1,5 daa (gbnr. 227/199 – Asbjørn Kirkvold) legges inn som boligformål (BF-F6) (kart og bestemmelser er ikke teknisk oppjustert før denne begrensete høring)

Det vises til vedlagt dokumenter: «Saksframlegg» for å få en nærmere oversikt over vedtaket. Det vises for øvrig til planforslaget med tilhørende dokumenter i sin helhet.

 

Merknader og uttalelser til endringer i planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved Enhet for Næring, Plan og Forvaltning. Fortrinnsvis via e-post: postmottak@mgk.no

 

Høringsfrist 15. November 2017