Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Høring - utslipp fra anleggsvirksomhet på strekningen E6 Skogheim-Fossum

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen Skogheim–Fossum.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.12.21

Forslag plankart

Se vedlagte søknad.

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg på strekningen Skogheim - Fossum.

Det vil foregå omfattende anleggsvirksomhet langs veitraseen, inkludert etablering av midlertidige anleggsveier, graving og masseutskiftning av naturlige løsmasser og myr og sprengning i dagsone. Det skal på denne strekninger også drives en tunnel.

Renset utslippsvann fra tunneldrivingen skal føres til Ila med dykket utslippsledning, for best mulig innblanding.
Virksomheten opplyser at det skal søkes om egne tillatelser for deponering av rene masser og bunnrenskemasser og fysiske inngrep i vassdrag.

Søknaden beskriver bl.a. hvordan virksomheten skal begrense utslipp til vann og hvordan de skal oppfylle gjeldende krav til støy og støv.

Statsforvalteren i Trøndelag ber om at kommunen uttaler seg til søknaden. Vi ønsker spesielt å vite om kommunen har informasjon om:

  • Bedriftens utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6.
  • Bedriftens utslipp kan føre til overskridelse av mål for luftkvalitet i området.
  • Forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8.
  • Andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfold-loven § 10.
  • Andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø, reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet.
  • Bedriftens omsøkte aktivitet er i tråd med gjeldende reguleringsplan og tilhørende bestemmelser.
  • Grunnforurensning på det aktuelle området, og informasjon om lokaliteten er registrert i Grunnforurensningsdatabasen Kapittel 15 A i forurensningsforskriften av 1. januar 2004, gir kommunen utvidet myndighet til å stille krav som gjelder påslipp på  offentlig nett. 

Innspill til Midtre Gauldal kommune

Innspill fra berørte parter og andre til kommunens behandling sendes til postmottak@mgk.no

Høringsfrist: 9. januar 2022

Søknaden er også tilgjengelig i Servicekontoret på rådhuset.