Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Forslag til detaljreguleringsplan E6 Skogheim – Fossum til høring og offentlig ettersyn

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Forslag til detaljreguleringsplan E6 Skogheim – Fossum er utlagt til offentlig ettersyn og sendt på høring her.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 17.11.21

Forslag plankart. Plankartet er vedlagt, oppdelt i 4 kartutsnitt med tegnforklaring.
Forslag plankart. Plankartet er vedlagt, oppdelt i 4 kartutsnitt med tegnforklaring.

Midtre Gauldal kommune vedtok i Formannskapet den 04.11.21, forslag til detaljreguleringsplan E6 Skogheim – Fossum. Forslaget er utlagt her til offentlig ettersyn og sendt på høring. Vedtaket er gjort i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Planforslaget ble fremmet av Nye Veier den 28.06.21. Dette etter at planforslag vedtatt den 15.10.20 ble trukket pga. funn av sprekkdannelser sør for Vindalslibrua. Veistrekningen er ca. 4 km, hvorav 3 km viker fra gjeldende reguleringsplan E6 Ulsberg – Vindalsliene.

De største endringene fra gjeldende reguleringsplan er at tunnel for E6 utgår, og at ny fylkesvei/ lokalvei legges i tunnel i Vindalsliene. E6 vil derfor i langt større grad bli synelig i dalføret langs Ila-vassdraget i dette planforslaget enn med E6 i tunell opp Vindalsliene i gjeldende reguleringsplan.

Ny lokalvei foreslås videreført fra nåværende E6 ved Bjørset og ført i kulvert under ny E6 og deretter i en 850 m lang tunnel til nederst i Vindalsliene. Lokalveien er tenkt som avlastnings-/omkjøringsvei for E6 i perioder den må stenges. Ny lokalvei/fylkesvei med tunellen vil kunne brukes av gående og syklister, unntatt når den benyttes som avlastnings-/omkjøringsvei for E6.

I tilknytning til veganlegget reguleres nødvendige adkomster, sidearealer til veganlegg, deponi-område og områder til midlertidig anlegg og drift. Denne arealbruken blir styrt og avgrenset til ulike reguleringsformål, hensynssoner og bestemmelsesområder som er vist på vedlagt plankartet, over 4 kartutsnitt sammen med planbeskrivelsen og planbestemmelsene, risiko- og sårbarhetsanalyse, samt ulike fagrapporter og konsekvensutredninger.

I planarbeidet er det vurdert flere alternativer for E6, lokalvei og viltkryssing som gjenspeiler prosjektmålene i størst mulig grad. Disse kan sees i vedlegg 3. Vurderte alternativer.

kart
Kartutsnitt som viser forslag til ny E6 trase, ny fylkesvei/ lokalvei med tunell, samt nåværende kommunal vei mellom Bjørset og Soknedal.

Virkinger av planforslaget

Ny E6 får ingen på- eller avkjørsel på denne strekningen. Dagens trafikk gjennom planområdet vil i stor grad flytte seg vekk fra dagens E6. Dette gir en forbedret situasjon for myke trafikanter. Eksisterende E6 vil bli omklassifisert til fylkesveg.

Langs trasé for ny E6 vil det være enkelte boliger som får en forverret støysituasjon som følge av tiltaket. For å påse at ingen boliger får innendørs støynivå over grenseverdi, må alle bygg med beregnet støy ved fasade over Lden = 55 dB vurderes for tiltak. Det er regulert inn støyskjerm langs E6 på den aktuelle strekningen.

Gjennomgangstrafikk og tungtrafikk på eksisterende veg vil bli kraftig redusert, og for barn og unge vil det oppleves tryggere å krysse dagens E6 på veg til og fra skole, venner og fritidsaktiviteter.

For hvert av utredningsteamene kulturarv, naturmangfold, naturressurser og friluftsliv og bygdeliv er konsekvensene av ny E6 vurdert å bli middels negativ. For landskapsbildet er konsekvensene vurdert å ha negativ virkning mens for miljø vil ha en positiv virkning. Bakgrunnen for dette er miljøgevinsten ved å bygge E6 i dagen fremfor tunnel. Både selve utbyggingen av tunnel, men spesielt med tanke på drift og vedlikehold.

Særutskrift fra Formannskapets behandling og planforslaget kan sees i servicetorget på rådhuset, Støren, på hverdager kl. 09.00 - 15:00, unntatt torsdager når rådhuset er stengt.     

For å sikre god medvirkning og informasjon vil Nye Veier sammen med kommunen invitere til åpen kontordag 01.12.2021 på Rådhuset på Støren, kl. 09-18. For påmelding kontakt Nye Veier v/Siri Hegre: 993 57 353 eller siri.hegre@nyeveier.no

 

Spørsmål om planforslaget kan rettes til:

Midtre Gauldal kommune v/ Ove Eivind Fossum tlf. 905 57 277 eller epost: ovefos@mgk.no, eller til Nye Veier v/Jan Olav Sivertsen, 915 46 871 eller jan.olav.sivertsen@nyeveier.no               

Merknader/uttalelser til planforslaget sendes innen den 07.01.2022 til:

E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Eller brevpost:

Midtre Gauldal kommune
v/enhet for Samfunnsutvikling og kultur
Rørosveien 11
7290 Støren

De kan også sendes via den digitale medvirkningsportalen. Lenke til portalen finner du på nyeveier.no