Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 til offentlig ettersyn

Utvalg for Næring, plan og miljø (NPM) har i møte den 18.09.2017, sak 123/17 vedtatt følgende forslag til detaljregulering skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.09.17

Detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa 6.

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for boligbygging på Støren. Eiendommene gbnr 45/42 og 45/1/F52 ønskes regulert til boligbebyggelse med lav-blokkbebyggelse. Soknes 1 skal ha boligbebyggelse med tre etasjer og parkeringskjeller med 16 boenheter. Kalvtrøa 6 skal ha boligbebyggelse med parkering i underetasjen og boliger i to etasjer over med 6 boenheter.

Planområdet ligger i området Kalvtrøa og Basmoen på Støren. Planområdet er delt i to og går ut til midten av tilgrensende veger. Videre følger avgrensningen eiendomsgrensene til eiendommene gbnr 45/42 og 45/1/F52.

Adkomsten skjer fra kommunale veger.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved Enhet for Næring, plan og forvaltning. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no 

Høringsfrist: 7.november 2017