Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljregulering for Nerøyen deponi - offentlig ettersyn

Utvalg for Næring, plan og miljø (NPM) har i møte den 04.12.2017, sak 161/17 vedtatt følgende forslag til detaljregulering skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10: Detaljregulering for Nerøyen deponi.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 05.01.18

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for å møte arealbehovet for deponering av masser, samt å utvide den deponeringsvirksomheten som er på området i dag. 

Området ligger på Nerøyen, ca. 3 km sør for Støren. Det er prosjektert ny avkjørsel fra E6 til deponiet rett sør for eksisterende avkjørsel.

Reguleringsplanen omfatter et areal på 134 daa, og det er forventet at det kan deponeres ca. 300 000 m3 over en tidsperiode på 10 år.
Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved Enhet for Næring, plan og forvaltning. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no 

Høringsfrist: 12.februar 2018