Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljregulering E6 Skogheim – Fossum, uten tunneler

Skal legge til rette for etablering av ny E6 med 4 felt og 90 km/t. Frist for å komme med merknader og uttalelser er 31. mai 2024.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 18.04.24

Illustrasjonsbilde av en motorveg. Foto: Pixabay.com/Joshua Woronicki
Illustrasjonsbilde: Pixabay.com/Joshua Woronicki

Midtre Gauldal kommune ved kommunedirektøren har den 03.04.2024 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10:

50272024001 Detaljregulering E6 Skogheim – Fossum, uten tunneler. 

Vedleggene i saken finner du nederst på siden. 

Om planforslaget: 

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for etablering av ny E6 med 4 felt og 90 km/t. Strekningen mellom Skogheim og Fossum er tidligere regulert og det nye planforslaget er en optimalisering av tidligere vedtatt plan. Forholdene som forslås optimalisert er:

  • Flytting av Kubastu viltovergang

  • Hestvollbrua endres til kulvert i stedet for bruløsning

  • Omlegging av E6 ved Hestvollan

  • Mindre støttemur mot Ila

  • Endringer ved Fossem bru

Planområdet omfatter flere eiendommer på strekningen Skogheim – Fossum i Soknedal, Midtre Gauldal kommune. Planområdet fremgår av vedlagt kart.

Merknader og uttalelser: 

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved enhet Samfunnsutvikling og kultur. Høringsfrist er 31. mai 2024. 

Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no

Per post:

Midtre Gauldal kommune v/enhet Samfunnsutvikling og kultur
Postmottak
Rørosveien 11 
7290 Støren 

Merk ditt innspill med "E6 Skogheim - Fossum".