Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse:

Et ledsagerbevis er et kort som utstedes til personer med funksjonsnedsettelse som har søkt om ordningen, og som fyller vilkårene for å få ledsagerbevis.

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres.

Du må betale for deg selv på vanlig måte. Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt tjeneste.

Målgruppe:

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år.

Med funksjonsnedsettelse menes tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette omfatter både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

Ledsagerbevis kan være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis.

Pris:

Ledsagerbevis er gratis.

Søknadsprosessen:

Personen med funksjonsnedsettelse søker bostedskommunen på fastsatt skjema om å få innvilget ledsagerbevis. Digitalt foto må sendes med søknaden. Søknadsskjemaet kan du enten skrive ut fra underpunktet «Dokumenter», eller få ved henvendelse til Helse- og velferdskontoret på telefon 72 40 33 00 eller epost: hvk@mgk.no

NB! Søknaden skal ikke sendes elektronisk. Skjemaet må leveres i skranken på rådhuset, eller sendes pr post til:

Helse- og velferdskontoret
Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren

Bildet sendes elektronisk til: hvk@mgk.no Husk å merke bilde med navn.

Ved behov kan kommunen innhente uttalelse om søkers behov for ledsager fra fastlege, spesialisthelsetjeneste, psykolog, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgstjeneste. Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Deretter fatter kommunen et vedtak.

Klage på søknad:

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Eventuell klage sendes Helse- og velferdskontoret og kan påklages til det kommunale klageorgan.

Dokumenter:

Ledsagerbevis – søknadsskjema (word)

Ledsagerbevis – brosjyre

Ledsagerbevis – nasjonale retningslinjer