Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er hjemlet i Opplæringsloven og er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste som skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. Disse vanskene kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker og lignende. PPT gir også råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold til evt. mistrivsel og tilpasset opplæring. Skoler og voksenopplæringssentra kan også søke bistand i forhold til systemrettet arbeid.

Henvisning til PPT foregår som oftest gjennom barnehage, skole eller voksenopplæringssenter, men foresatte kan på eget initiativ henvende seg til PPT Helsestasjoner, habiliteringstjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske klinikker og lignende kan også henvise direkte til PPT, etter samtykke fra foresatte.

Utredning

Gjennom samtale/intervju, observasjon og evt. testing fremskaffer PPT et mest mulig fullstendig bilde av den enkeltes forutsetninger og behov. Denne kartleggingen foregår i barnehagen, skolen, voksenopplæringssenter eller i lokalene til PPT.

Sakkyndig vurdering

Pedagogisk-psykologisk tjeneste foretar ofte en sakkyndig vurdering som basert på utredninger anbefaler tilrettelegging av undervisnings-/ opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også sakkyndig tilråding i forhold til utsatt/fremskutt skolestart, spesialundervisning, fritak for opplæring og inntak på individuelt grunnlag til videregående skole.

Oppfølging

PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og lærere i skolen og voksenopplæringssentra, men også støttesamtaler til den enkelte elev og vurderer eventuell viderehenvisning.

Kontakt

Telefon: 72 40 30 80

Besøks- og postadresse: Rådhuset, 7290 Støren

Ansatte