Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Illustrasjonsbilde av ras

Med naturskade menes alle naturulykker som direkte forårsakes av skred, utglidninger, storm, flom, ekstremnedbør, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd eller lignende.

Dersom hendelsen er akutt eller alvorlig, som medfører fare for liv og helse, bebyggelse eller infrastruktur, bør du vurdere om følgende etater skal varsles:

Politi
112

Ambulanse

113

Brann og redning

110

Midtre Gauldal kommune, Teknisk vakt (døgnbemannet)

950 77 499

Kontaktes spesielt dersom det oppstår:
- vannledningsbrudd
- utglidning av rasmasser som berører veg, gang- og sykkelveg eller bebyggelse
- tilbakeslag av avløpsvann i bolig
- andre akutte hendelser som gjelder skred, vann, avløp og kommunale veger

NVEs beredskapstelefon (døgnbemannet)

22 95 93 60 / 909 92 231

Benytt eventuelt NVEs beredskapstelefon for å melde fra om alvorlige
flom- og skredhendelser.

 

Jordskred- og flomfare vurderes av kommunen som lokal beredskapsmyndighet, som eventuelt iverksetter nødvendige tiltak i samarbeid med Politiet. Politiet er skadestedsleder og er de eneste som kan beordre evakuering. NVE eller geotekniske konsulenter vil ofte bistå kommunen og Politiet med faglig kompetanse i kriser og beredskapssituasjoner.

Kommunens ansvar vil være å ta hånd om eventuelle evakuerte, og skaffe dem innkvartering og forpleining. Kommunen har også ansvar for å ta hånd om pårørende, samt gi informasjon til berørte og befolkningen for øvrig.