Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Photo by Marcus P. on Unsplash

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få oppnevnt en koordinator, og dersom de ønsker det få utarbeidet en individuell plan. Med koordinerte tjenester menes minst to helse- og omsorgstjenester. Koordinerende enhet oppnevner koordinatorer, og koordinatoren har ansvaret for at individuell plan blir utarbeidet.

Barnekoordinator er en rettighet for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Koordinerende enhet oppnevner barnekoordinatorer. Barnekoordinatoren skal sørge for at de ulike tjenestene samarbeider og barnekoordinatoren har ansvaret for at individuell plan blir utarbeidet dersom dette er ønskelig.

Koordinerende enhet er lagt til Helse- og velferdskontoret i Midtre Gauldal kommune.

Beskrivelse

Henvendelse om koordinator, barnekoordinator og individuell plan rettes til Koordinerende enhet. Koordinerende enhet har ansvar for å oppnevne koordinatorer og barnekoordinatorer, og har et overordnet ansvar for koordinatorene, barnekoordinatorene og individuell plan. Utarbeidelse av individuell plan og oppnevning av koordinator/barnekoordinator skal kun skje ved samtykke fra pasienten/brukeren eller den som kan samtykke på vegne av vedkommende.

Koordinatoren/barnekoordinatoren er en tjenesteutøver som skal sørge for at pasienten/brukeren blir fulgt opp, sikre at den enkeltes tjenestetilbud blir samordnet og sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan for de som ønsker en slik plan.

Utarbeidelse av individuell plan er en rettighet for pasienter/brukere med langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Koordinatoren/barnekoordinatoren skal sikre fremdrift i at individuell plan utarbeides, følges opp og oppdateres.

Målgruppe

  • Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få oppnevnt koordinator, og dersom de ønsker det få utarbeidet en individuell plan.
  • Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester har rett til å få oppnevnt barnekoordinator, og dersom de ønsker det få utarbeidet en individuell plan.
  • Andre som har spørsmål om koordinator, barnekoordinator og individuell plan.

Søknadsprosessen

Det må fylles ut et henvendelsesskjema. Skjemaet kan du enten skrive ut fra underpunktet «Dokumenter», eller få tilsendt ved henvendelse til Helse- og velferdskontoret på telefon 72 40 33 00 eller e-post: hvk@mgk.no

Søknadsveiledning

Fyll ut henvendelsesskjemaet og husk å besvare alle punktene på skjemaet med den informasjonen som etterspørres. Hvis henvendelsesskjemaet er mangelfullt utfylt så vil det ta lengre tid å få saksbehandlet henvendelsen. Saksbehandler vil da etterspørre de manglende opplysningene fra deg. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet så kan du kontakte Helse- og velferdskontoret.

NB! Ferdig utfylt skjema skal ikke sendes elektronisk (på e-post) med hensyn til personvern.

Skjemaet kan leveres i skranken på rådhuset, eller sendes pr post til:

Koordinerende enhet Helse- og velferdskontoret
Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren

Behandling av henvendelsesskjemaet

Behandlingstid:

Avgjørelse om rett til koordinator/barnekoordinator og/eller individuell plan krever ikke et enkeltvedtak, men det skal fattes en skriftlig avgjørelse. Kommunen skal behandle henvendelsen så snart som mulig. Hvis henvendelsen ikke kan avgjøres innen 4 uker, så skal du ha skriftlig beskjed om dette. Du skal samtidig få opplyst om når det antas at du kan få svar.

Dersom henvendelsesskjemaet er mangelfullt utfylt så vil dette kunne forlenge saksbehandlingstiden.

Klage på søknad

Du kan klage skriftlig på en avgjørelse du er misfornøyd med. Du må opplyse i klagen hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener avgjørelsen bør endres.

Hvis du trenger hjelp til å skrive klagen så kan du henvende deg til Helse- og velferdskontoret på telefon 72 40 33 00. Klagefristen er 3 uker fra du mottok svaret.

En ev. klage skal rettes til Koordinerende enhet i Midtre Gauldal kommune som tar klagen til vurdering i første instans. Dersom Koordinerende enhet opprettholder avgjørelsen, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig vurdering og avgjørelse.

 

Helse- og velferdskontoret i Midtre Gauldal kommune

72 40 33 00
HelseOgVelferdskontoret@mgk.no

Post-/besøksadresse:

Koordinerende enhet
Helse- og velferdskontoret
Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren