Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ordinært dagtilbud

Dag- og aktivitetssentrene har som formål å opprettholde og bedre livskvaliteten til brukeren gjennom at det legges til rette for sosial kontakt og aktiviteter. 

Les om tilbudet i serviceerklæringa.

Dagtilbud for hjemmeboende med demens

Dagtilbudet i Midtre Gauldal kommune er et aktiviseringstilbud for hjemmeboende personer med demens. Målsetningen er å gi brukerne en meningsfull og aktiv dag med utgangspunkt i den enkeltes ressurser. Man har fokus på aktivitet, kosthold og mestring. Det kan i tillegg være et avlastningstilbud og en støtte for pårørende.

Åpningstiden er tirsdag og torsdag, kl 09.00 – 15.00.

Tilbudet kan tildeles en eller to dager pr uke, og omfatter to felles måltider og ulike aktiviteter. 

Dagsenteret har tilholdssted på Utsikten som ligger på helsesenteret på Støren.

Målgruppe

Hjemmeboende personer med demens som har nytte av aktiviteter og sosialt samvær med andre.

Kriterier for tildeling

  • Personer som er under utredning for eller har en demenssykdom av mild til moderat grad
  • Pårørende har et avlastningsbehov
  • Personen kan nyttiggjøre seg tilbudet

Egenandel

Dagaktivitetsopphold              85 kr
Middag                                  115 kr

Dette er et prosjekt som vil gå ut 2019. Innholdet eller tjenesten er dermed ikke avklart fra 01.01. 2020. Derimot vet vi at dagtilbud for personer med demens vil bli et lovpålagt tilbud  for kommunene, og kommunestyret vil avklare organisering og drift fra 2020. Dette kan medføre at det blir endringer når det gjelder innhold, organisering og egenandelbetaling fra januar 2020.Dagaktivitet