Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Det kommunale plansystemet

Om plansystemet

I henhold til Plan- og bygningsloven skal kommunen ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen er kommunens overordnede og strategiske plandokument. Figuren viser hvordan plansystemet i Midtre Gauldal er oppbygd.

Kommuneplanens samfunnsdel

I kommuneplanens samfunnsdel fokuseres det på alle sider av kommunens virksomhet. Her tas det stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Kommuneplanens arealdel​​​​​​

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir hovedtrekkene i arealdisponeringen. Den gir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

Kommunedelplaner, areal og tema

Kommunedelplan er en del av kommuneplanens arealdel for hele kommunen, men kan være en mer detaljert utdyping for et geografisk område som for eksempel tettsted.
Kommunedelplan kan også være en plan for utviklingen innenfor et tjeneste-, tema- eller fagområde. En slik plan har ikke samme rettsvirkning som en kommunedelplan for areal. 

Reguleringsplan

Reguleringsplaner utarbeides på bakgrunn av arealdelen i kommuneplanen. Denne beskriver hvor større bygge- og anleggsarbeider kan skje. Reguleringsplaner styrer bruk av arealene i kommunen og består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser.

Strategidokument

Et strategidokument er en plan eller et styringsdokument for utviklingen innenfor et tjenesteområde eller et tematisk fagområde. 

Temaplan/Tiltaksplan

Temaplaner/tiltaksplaner utarbeides for større eller mindre deler av et fag- eller tjenesteområde og vil vise hva som konkret må gjøres. Eksempel: Kreftplan

Handlingsprogram med økonomiplan

Handlingsprogrammet utgjør kommuneplanens kortsiktige del og har en tidsramme på fire år, med revisjon hvert år. Her beskrives ambisjoner og konkrete utviklingsmål for fireårsperioden innenfor en realistisk økonomisk ramme.